Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Dân Lực

Ngày 05/08/2020 00:00:00

 

 

         Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, bên cạnh những giải pháp cơ bản thì từ các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ toàn bộ các tổ chức chính trị, chính trị xã có một vai trò quan trọng phải “đi trước một bước”. Làm tốt công tác tuyên truyền là phương thức tác động để làm chuyển đổi nhận thức của con người, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Căn cứ Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020 Căn cứ kế hoạch số:  1463/KH-UBND ngày 06/7/2017 của UBND huyện Triệu Sơn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Căn cứ Nghị quyết số: 21- ĐU ngày 06/8/2015 Của Ban chấp hành Đảng bộ xã Dân Lực về việc triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020. Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Xã Dân Lực đã đạt được nhiều kết quả, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn. Bên cạnh những giải pháp căn cơ được chính quyền từ xã đến thôn triển khai thực hiện

          Công tác tuyên truyền trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp uỷ ban, ngành, tổ chức chính trị- chính trị xã hội từ xã đến các thôn, các tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là hiểu vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện.Người dân hưởng lợi chính từ thành quả xây dựng nông thôn mới.

          Xã Dân Lực đã tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng, đa dạng, phong phú, sáng tạo về hình thức, chú trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.bám sát tình hình thực tế của địa phương, triển khai Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, làm rõ được yêu cầu cấp thiết, những đặc trưng, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp huy động nguồn lực và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM góp phần lớn vào việc thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Đặc biệt trong công tác vận động các thôn đã biết phát huy sức mạnh của các loại hình, mô hình, làm làm kinh tế giỏi trong đó chú trọng đến loại hình kinh tế gia đình. Nhỏ hiệu quả, đã chuyển tải một cách nhanh chóng; các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các thôn trên địa bàn.

          Có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở xã Dân Lực đã tạo sức lan toả rộng khắp, được người dân đồng tình hưởng ứng. Đã làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trở thành những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng, tiêu biểu như: Mô hình thắp sang đường quê của Đoàn Thanh Niên xã “3 sạch, đường hoa” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; mô hình huy động nguồn lực xây dựng các công trình mang tính văn hóa tâm linh và phục vụ đời sống dân sinh trong cộng đồng góp phần hoàn thành các tiêu trí xây dựng NTM như thôn Tiên Mộc, Thiện Chính, Ân Mọc … Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ, tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã đã ra 2 nghị quyết các nội dung của NQ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng cơ sở vật chất bám sát phát huy thế mạnh của địa phương quyết tâm về đích nông thôn mới trong quý III năm 2019

          Tại kỳ họp các đại biểu quan tấm tới duy trì và phát huy các phong trào làm lòng cốt cho cuộc vận động như “Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa”; phong trào đền ơn đáp nghã, xóa đói gảm nghèo “Xóa nhà tạm bợ, dột nát” cho người có công, người ngèo các phong trào phải luôn tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thể hiện được quyết tâm cao trong xây dựng NTM.

          Hiện trạng xây dựng NTM trên địa bàn Xã Dân Lực đã có nhiều khởi sắc. Tính đến thời điểm hết tháng 5/2019 toàn xã đạt 17/19 tiêu trí còn 2 tiêu chí,.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng không ít những khó khăn để thực hiện chuơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tổ chức, mỗi người dân cùng nhau chung tay đồng sức chủ thể chính là sức mạnh của toàn dân phấn đấu đến qúy III năm 2019 xã nhà đạt chuẩn NTM. Vậy trong thời gian tới cần phải có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo kịp thời và sâu sát của các cấp ủy, chính quyền về công tác tuyên truyền. Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ của chính mình. Đặc biệt, các cấp ủy đảng phải có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền và tuyên truyền điển hình xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quyết định đến thắng lợi của Chương trình xây dựng NTM. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong việc quản lý, điều hành các hoạt động xây dựng NTM, nhất là việc xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu phấn đấu và tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục , quốc phòng, an ninh. Mặt khác, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban công tác MT, các đoàn thể nhân dân trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức nhằm khơi dậy tính tích cực, chủ động của nhân dân trong quá trình thực hiện. Đây là vấn đề gắn với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và phải được người dân đồng lòng tham gia thực hiện; gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng NTM, nhất là việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          Đẩy mạnh tuyên truyền về việc chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, tiến tới sản xuất nông sản sạch cho người nông dân; bảo vệ, cải thiện môi trường; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, duy trì, bảo tồn những giá trị, sắc thái văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt chú ý đến sắc mầu văn hóa của khu dân cư; Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ luôn có tinh thần trách nhiệm, chắc về nội dung.

          Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ ỷ lại, kém hiệu quả; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người dân trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

          Với những kết quả đã đạt được trong 9 năm qua, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Dân Lực sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những vướng mắc khó khăn; huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM  vào quý III năm 2019. Đưa xã Dân Lực trở thành một vùng quê đầy tiềm năng văn minh giàu mạnh./.

 

Tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Dân Lực

Đăng lúc: 05/08/2020 00:00:00 (GMT+7)

 

 

         Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, bên cạnh những giải pháp cơ bản thì từ các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ toàn bộ các tổ chức chính trị, chính trị xã có một vai trò quan trọng phải “đi trước một bước”. Làm tốt công tác tuyên truyền là phương thức tác động để làm chuyển đổi nhận thức của con người, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Căn cứ Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020 Căn cứ kế hoạch số:  1463/KH-UBND ngày 06/7/2017 của UBND huyện Triệu Sơn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; Căn cứ Nghị quyết số: 21- ĐU ngày 06/8/2015 Của Ban chấp hành Đảng bộ xã Dân Lực về việc triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015- 2020. Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Xã Dân Lực đã đạt được nhiều kết quả, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn. Bên cạnh những giải pháp căn cơ được chính quyền từ xã đến thôn triển khai thực hiện

          Công tác tuyên truyền trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp uỷ ban, ngành, tổ chức chính trị- chính trị xã hội từ xã đến các thôn, các tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là hiểu vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia thực hiện.Người dân hưởng lợi chính từ thành quả xây dựng nông thôn mới.

          Xã Dân Lực đã tổ chức triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng, đa dạng, phong phú, sáng tạo về hình thức, chú trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.bám sát tình hình thực tế của địa phương, triển khai Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, làm rõ được yêu cầu cấp thiết, những đặc trưng, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp huy động nguồn lực và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ trong xây dựng NTM góp phần lớn vào việc thay đổi nhận thức của người dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí. Đặc biệt trong công tác vận động các thôn đã biết phát huy sức mạnh của các loại hình, mô hình, làm làm kinh tế giỏi trong đó chú trọng đến loại hình kinh tế gia đình. Nhỏ hiệu quả, đã chuyển tải một cách nhanh chóng; các mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các thôn trên địa bàn.

          Có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở xã Dân Lực đã tạo sức lan toả rộng khắp, được người dân đồng tình hưởng ứng. Đã làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trở thành những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng, tiêu biểu như: Mô hình thắp sang đường quê của Đoàn Thanh Niên xã “3 sạch, đường hoa” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; mô hình huy động nguồn lực xây dựng các công trình mang tính văn hóa tâm linh và phục vụ đời sống dân sinh trong cộng đồng góp phần hoàn thành các tiêu trí xây dựng NTM như thôn Tiên Mộc, Thiện Chính, Ân Mọc … Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ, tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã đã ra 2 nghị quyết các nội dung của NQ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng cơ sở vật chất bám sát phát huy thế mạnh của địa phương quyết tâm về đích nông thôn mới trong quý III năm 2019

          Tại kỳ họp các đại biểu quan tấm tới duy trì và phát huy các phong trào làm lòng cốt cho cuộc vận động như “Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa”; phong trào đền ơn đáp nghã, xóa đói gảm nghèo “Xóa nhà tạm bợ, dột nát” cho người có công, người ngèo các phong trào phải luôn tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thể hiện được quyết tâm cao trong xây dựng NTM.

          Hiện trạng xây dựng NTM trên địa bàn Xã Dân Lực đã có nhiều khởi sắc. Tính đến thời điểm hết tháng 5/2019 toàn xã đạt 17/19 tiêu trí còn 2 tiêu chí,.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng không ít những khó khăn để thực hiện chuơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tổ chức, mỗi người dân cùng nhau chung tay đồng sức chủ thể chính là sức mạnh của toàn dân phấn đấu đến qúy III năm 2019 xã nhà đạt chuẩn NTM. Vậy trong thời gian tới cần phải có sự quan tâm, tập trung chỉ đạo kịp thời và sâu sát của các cấp ủy, chính quyền về công tác tuyên truyền. Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ của chính mình. Đặc biệt, các cấp ủy đảng phải có nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền và tuyên truyền điển hình xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, quyết định đến thắng lợi của Chương trình xây dựng NTM. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền trong việc quản lý, điều hành các hoạt động xây dựng NTM, nhất là việc xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu phấn đấu và tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục , quốc phòng, an ninh. Mặt khác, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban công tác MT, các đoàn thể nhân dân trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức nhằm khơi dậy tính tích cực, chủ động của nhân dân trong quá trình thực hiện. Đây là vấn đề gắn với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và phải được người dân đồng lòng tham gia thực hiện; gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong xây dựng NTM, nhất là việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết của Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          Đẩy mạnh tuyên truyền về việc chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, tiến tới sản xuất nông sản sạch cho người nông dân; bảo vệ, cải thiện môi trường; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, duy trì, bảo tồn những giá trị, sắc thái văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt chú ý đến sắc mầu văn hóa của khu dân cư; Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ luôn có tinh thần trách nhiệm, chắc về nội dung.

          Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ ỷ lại, kém hiệu quả; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người dân trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

          Với những kết quả đã đạt được trong 9 năm qua, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Dân Lực sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những vướng mắc khó khăn; huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM  vào quý III năm 2019. Đưa xã Dân Lực trở thành một vùng quê đầy tiềm năng văn minh giàu mạnh./.