Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Quyết định Về việc công bố ngày bầu cử Trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 23/03/2020 14:53:26

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ DÂN LỰC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 44 /QĐ - UBND

 

                    Dân Lực, ngày 16  tháng 3  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố ngày bầu cử Trưởng thôn

Nhiệm kỳ 2020 - 2022

 
 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DÂN LỰC

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 16, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn;

          Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT - BNV; ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

          Căn cứ văn bản số 01/VBHN – BNV; văn bản hợp nhất ngày 16/4/2019 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị Quyết số 232//2019/ NQ - HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh hóa; Hướng dẫn số 381/HD - UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc bộ trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch hội đặc thù cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã Dân Lực,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào ngày 05/4/2020.

Điều 2. Văn phòng UBND xã, Trưởng ban công tác Mặt trận 8 thôn có trách nhiệm thông báo cho toàn bộ cử tri trong thôn biết ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Văn phòng - Thống kê UBND xã, các ông (bà) có tên ở điều 2, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ, HĐND ( B/c );

- Như điều 3 QĐ (T/h);                                                                                                         (Đã ký)

- Lưu: VP UBND xã.             

                                                                                        Hoàng Văn Tú

 

 

Quyết định Về việc công bố ngày bầu cử Trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đăng lúc: 23/03/2020 14:53:26 (GMT+7)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ DÂN LỰC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 44 /QĐ - UBND

 

                    Dân Lực, ngày 16  tháng 3  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố ngày bầu cử Trưởng thôn

Nhiệm kỳ 2020 - 2022

 
 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DÂN LỰC

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 16, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn;

          Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT - BNV; ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

          Căn cứ văn bản số 01/VBHN – BNV; văn bản hợp nhất ngày 16/4/2019 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị Quyết số 232//2019/ NQ - HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh hóa; Hướng dẫn số 381/HD - UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc bộ trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, Chủ tịch hội đặc thù cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã Dân Lực,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào ngày 05/4/2020.

Điều 2. Văn phòng UBND xã, Trưởng ban công tác Mặt trận 8 thôn có trách nhiệm thông báo cho toàn bộ cử tri trong thôn biết ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Văn phòng - Thống kê UBND xã, các ông (bà) có tên ở điều 2, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ, HĐND ( B/c );

- Như điều 3 QĐ (T/h);                                                                                                         (Đã ký)

- Lưu: VP UBND xã.             

                                                                                        Hoàng Văn Tú