Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Kế hoạch Tổ chức lễ công bố xã Dân Lực đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 18/10/2019 21:31:48

BAN CHỈ ĐẠO NTM

XÃ DÂN LỰC

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  52- KH/BCĐ

 

        Dân lực, ngày 30 tháng 10  năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

 

          Căn cứ Quyết định số: 3694/UBND  ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận xã “ Đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2019 (đợt 02) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

            Căn cứ Hướng dẫn số 24/VPĐP-ĐP&TT, ngày 23/01/2015 của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới;   

          Căn cứ kế hoạch số 01 - KH/BCĐ NTM ngày 10/01/2019 Tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Dân Lực năm 2019.

          Ban chỉ đạo NTM xã Dân Lực  xây dựng kế hoạch tuyên truyền chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong xã về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ xã đến thôn.

          2. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân trong việc xác định rõ trách nhiệm  khi xã về đích nông thôn mới, phấn đấu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã.

          3. Nội dung và hình thức tuyên truyền phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng và thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2012 - 2019. Kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

          - Tuyên truyền những kết quả đạt được của 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã.

          -  Tuyên truyền phát huy nội lực của người dân, của địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

          - Tuyên truyền về tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong chương trình xây dựng nông thôn mới; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng lựa chọn cách làm hay ở từng tiêu chí, từng nội dung của từng thôn để rút kinh nghiệm và các thôn học tập trong quá trình xây dựng Nông thôn mới..

2. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

          - Tuyên truyền qua hệ thống cờ tổ quốc, hồng kỳ,  băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, phát tờ rơi về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

          - Tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT.

          - Tiếp tục phát động thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

3. Thời gian tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã đến thôn: Tăng cường thời lượng, tin bài phát sóng trước và sau lễ đón nhận.

- Tuyên truyền trực quan: nhân dân treo cờ từ ngày 15 đến hết ngày 25/11/2019.  Các thôn treo băng zôn tại thôn từ ngày 15/11/2019 đến hết ngày 31/11/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, khối trường, trạm.

          - Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2019.

          - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua hệ thống băng zôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích; mỗi thôn có từ 02 băng zôn qua đường trở lên. (treo, chỉnh sửa lại băng zôn đã treo ngày 15/8/2019 để treo trước ngày  15/11/2019),  kiểm tra và treo pa nô trên các trục đường chính, nhà văn hóa, công sở.

          - Các thôn, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã thông báo cho nhân dân, hội viên, nhân viên của mình treo cờ tổ quốc trước nhà, cờ hồng kỳ trước cơ quan, nhà văn hóa thôn.

          - Rà soát, củng cố thiết chế Trung tâm văn hóa, thể thao xã, nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

- Mỗi một thôn, trường, trạm  phải có ít nhất 01 bài tuyên truyền về kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới của thôn, cơ quan, đơn vị mình và gửi về Đài truyền thanh xã để tuyên truyền trước ngày 20/11/2019.

- 8/8 thôn, khối trường, trạm tổ chức tổng dọn vệ sinh từ ngày 10/11 đến ngày 20/11/2019  dọn 1 lần/tuần. Từ ngày 20 – 24/11/2019 ngày dọn 1 lần, sáng ngày 24/11/2019  nếu có rác phát sinh ngoài ý muốn thì thôn và khối trường, trạm chủ động dọn xong trước 7h30 phút. (thời gian tổng dọn vệ sinh do thôn và trường trạm bố trí, sắp xếp).

2. Phối hợp với MTTQ, đoàn thể .

          - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường (Thực hiện thường xuyên).

          - Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới (Thực hiện thường xuyên).

          - Mỗi một đoàn thể phải có ít nhất 01 bài tuyên truyền về kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới của đoàn thể, hội viên mình và gửi về Đài truyền thanh xã để tuyên truyền trước ngày 20/11/2019.

3. Đài truyền thanh xã

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các Nghị quyết đề án, cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. kết quả lộ trình xây dựng Nông thôn mới của xã.

          - Tập trung tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường khu vực thôn xóm; việc chỉnh trang nhà cửa khu dân cư.

          - Tổng hợp, biên tập biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và cách làm hay, sáng tạo trong quá trình xây dựng Nông thôn mới;

4. Ban Chỉ đạo nông thôn mới

          Có trách nhiệm cung cấp tài liệu, số liệu kết quả xây dựng nông thôn mới cho đài truyền thanh xã làm công tác tuyên truyền (khi cần số liệu).

          Trên đây là kế hoạch tuyên truyền chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới. BCĐ NTM xã Dân Lực đề nghị các thôn, nhà trường, các đoàn thể, ban ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Lưu ý: Kế hoạch này thay thế cho kế hoạch số 46/ KH - UBND ngày 10/10/2019.

 

Nơi nhận                                                                       T/M. BAN CHỈ ĐẠO NTM XÃ

-Thường trực ĐU-HĐND (B/c);                                              PHÓ BAN – CT UBND

-Thành viên BCĐ (T/h);

-MTTQ, trưởng các đoàn thể (P/h);

- 8 thôn, trường, trạm (T/h);    

- Các đ/c cán bộ,công chức (T/h);

- Lưu VP.                                                                                   Nguyễn Trọng Vân

 

 

Kế hoạch Tổ chức lễ công bố xã Dân Lực đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng lúc: 18/10/2019 21:31:48 (GMT+7)

BAN CHỈ ĐẠO NTM

XÃ DÂN LỰC

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  52- KH/BCĐ

 

        Dân lực, ngày 30 tháng 10  năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

 

          Căn cứ Quyết định số: 3694/UBND  ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận xã “ Đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2019 (đợt 02) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

            Căn cứ Hướng dẫn số 24/VPĐP-ĐP&TT, ngày 23/01/2015 của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới;   

          Căn cứ kế hoạch số 01 - KH/BCĐ NTM ngày 10/01/2019 Tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Dân Lực năm 2019.

          Ban chỉ đạo NTM xã Dân Lực  xây dựng kế hoạch tuyên truyền chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong xã về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ xã đến thôn.

          2. Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân trong việc xác định rõ trách nhiệm  khi xã về đích nông thôn mới, phấn đấu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã.

          3. Nội dung và hình thức tuyên truyền phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng và thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2012 - 2019. Kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

          - Tuyên truyền những kết quả đạt được của 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã.

          -  Tuyên truyền phát huy nội lực của người dân, của địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

          - Tuyên truyền về tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong chương trình xây dựng nông thôn mới; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng lựa chọn cách làm hay ở từng tiêu chí, từng nội dung của từng thôn để rút kinh nghiệm và các thôn học tập trong quá trình xây dựng Nông thôn mới..

2. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

          - Tuyên truyền qua hệ thống cờ tổ quốc, hồng kỳ,  băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, phát tờ rơi về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

          - Tuyên truyền thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT.

          - Tiếp tục phát động thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

3. Thời gian tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã đến thôn: Tăng cường thời lượng, tin bài phát sóng trước và sau lễ đón nhận.

- Tuyên truyền trực quan: nhân dân treo cờ từ ngày 15 đến hết ngày 25/11/2019.  Các thôn treo băng zôn tại thôn từ ngày 15/11/2019 đến hết ngày 31/11/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, khối trường, trạm.

          - Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2019.

          - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua hệ thống băng zôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích; mỗi thôn có từ 02 băng zôn qua đường trở lên. (treo, chỉnh sửa lại băng zôn đã treo ngày 15/8/2019 để treo trước ngày  15/11/2019),  kiểm tra và treo pa nô trên các trục đường chính, nhà văn hóa, công sở.

          - Các thôn, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã thông báo cho nhân dân, hội viên, nhân viên của mình treo cờ tổ quốc trước nhà, cờ hồng kỳ trước cơ quan, nhà văn hóa thôn.

          - Rà soát, củng cố thiết chế Trung tâm văn hóa, thể thao xã, nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

- Mỗi một thôn, trường, trạm  phải có ít nhất 01 bài tuyên truyền về kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới của thôn, cơ quan, đơn vị mình và gửi về Đài truyền thanh xã để tuyên truyền trước ngày 20/11/2019.

- 8/8 thôn, khối trường, trạm tổ chức tổng dọn vệ sinh từ ngày 10/11 đến ngày 20/11/2019  dọn 1 lần/tuần. Từ ngày 20 – 24/11/2019 ngày dọn 1 lần, sáng ngày 24/11/2019  nếu có rác phát sinh ngoài ý muốn thì thôn và khối trường, trạm chủ động dọn xong trước 7h30 phút. (thời gian tổng dọn vệ sinh do thôn và trường trạm bố trí, sắp xếp).

2. Phối hợp với MTTQ, đoàn thể .

          - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường (Thực hiện thường xuyên).

          - Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới (Thực hiện thường xuyên).

          - Mỗi một đoàn thể phải có ít nhất 01 bài tuyên truyền về kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới của đoàn thể, hội viên mình và gửi về Đài truyền thanh xã để tuyên truyền trước ngày 20/11/2019.

3. Đài truyền thanh xã

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các Nghị quyết đề án, cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. kết quả lộ trình xây dựng Nông thôn mới của xã.

          - Tập trung tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường khu vực thôn xóm; việc chỉnh trang nhà cửa khu dân cư.

          - Tổng hợp, biên tập biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và cách làm hay, sáng tạo trong quá trình xây dựng Nông thôn mới;

4. Ban Chỉ đạo nông thôn mới

          Có trách nhiệm cung cấp tài liệu, số liệu kết quả xây dựng nông thôn mới cho đài truyền thanh xã làm công tác tuyên truyền (khi cần số liệu).

          Trên đây là kế hoạch tuyên truyền chào mừng Lễ công bố và đón nhận quyết định xã đạt chuẩn Nông thôn mới. BCĐ NTM xã Dân Lực đề nghị các thôn, nhà trường, các đoàn thể, ban ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Lưu ý: Kế hoạch này thay thế cho kế hoạch số 46/ KH - UBND ngày 10/10/2019.

 

Nơi nhận                                                                       T/M. BAN CHỈ ĐẠO NTM XÃ

-Thường trực ĐU-HĐND (B/c);                                              PHÓ BAN – CT UBND

-Thành viên BCĐ (T/h);

-MTTQ, trưởng các đoàn thể (P/h);

- 8 thôn, trường, trạm (T/h);    

- Các đ/c cán bộ,công chức (T/h);

- Lưu VP.                                                                                   Nguyễn Trọng Vân