Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
175
Hôm qua:
453
Tuần này:
794
Tháng này:
2245
Tất cả:
97160

Kế hoạch Tổ chức lễ công bố xã Dân Lực đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 18/10/2019 21:31:48

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

DÂN LỰC

 
 

 


Số: 45 /KH-UBND

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


      Dân Lực , ngày 09  tháng  10 năm 2019

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ công bố xã Dân Lực đạt chuẩn nông thôn mới

 
 

 


          Căn cứ Quyết định số: 3694/UBND  ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận xã “ Đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2019 (đợt 02) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

          Căn cứ Hướng dẫn số 24/VPĐP-ĐP&TT, ngµy 23/01/2015 của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; UBND xã Dân Lực xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới với các nội dung như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Tôn vinh những kết quả đã đạt được của nhân dân và cán bộ xã trong xây dựng nông thôn mới;

          - Biểu dương những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho địa phương trong quá trình xây dựng Nông thôn mới;

          - Tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân dân tiếp tục đóng góp công sức để giữ vững và nâng cao tiêu chí nông thôn mới.

          2. Yêu cầu:

          - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, từng phần việc; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận. Đăng ký bằng văn bản về Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện để thống nhất về thời gian và chương trình tổ chức buổi lễ;

          - Việc tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới được lồng ghép với việc đón nhận các danh hiệu thi đua khác mà xã đã đạt được trong năm 2019;

          - Đảm bảo tính trạng trọng, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không phô trương hình thức.

          II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          A. Về thành lập ban tổ chức

- UBND xã Thành lập Ban tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận các danh hiệu thi đua trong năm.

- Thành phần ban tổ chức: Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban, chỉ đạo chung, đồng chí Chủ tịch UBND xã – Phó ban điều hành; các thành viên là đại diện các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và các cá nhân được điều động tham gia.

- Ban tổ chức có trách nhiệm đấu mới với Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện để thống nhất chuẩn bị các nội dung, chương trình, các điều kiện cần thiết để tổ chức buổi lễ được thành công.

- Ban tổ chức thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Tiểu ban Tổ chức:

- Chịu trách nhiệm  dẫn chương trình buổi lễ, Làm nhiệm vụ chào cờ

- Báo cáo và thực hiện các nghi thức theo nội dung buổi lễ; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và văn nghệ chào mừng (hội  diễn văn nghệ đêm trước lễ công bố và trong buổi lễ công bố)

2. Tiểu ban đón khách:

- Chịu trách nhiệm đứng thẳng hàng, bắt tay chào hỏi mời khách về vị trí; Nhận lẳng hoa đưa về khán đài.

- Khoảng 10 người để cùng Ban khánh tiết đón khách, nhận hoa và mời các đại biểu về dự ở các vị trí đã sắp xếp.

3. Tiểu ban thư ký:

Chịu trách nhiệm phát tài liệu, kinh phí cho khách các xã, huyện, tỉnh, con em quê hương và nhận quà tặng.

4.     Tiểu ban tiếp khách:

          Chịu trách nhiệm tiếp nước các bàn đại biểu

5. Tiểu ban tuyên truyền, âm thanh, trang trí, vệ sinh môi trường:

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo làm sân khấu, trang trí, loa đài, phông rạp, bàn ghế, làm biển phân khu đại biểu, băng zôn, đồng thời tổ chức đêm văn nghệ.

          - Xây dựng chương trình buổi lễ và đêm văn nghệ chào mừng:

a. Xây dựng kế hoạch treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, pano,….. từ thôn đến xã. Viết bài tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã về các thành tựu trong những năm xây dựng Nông thôn mới của xã và buổi lễ đón Nông thôn mới.

 Chuẩn bị sân khấu, hội trường cho đêm diễn văn nghệ và buổi lễ đón nhận xã Nông thôn mới.

b. Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng đón nhận xã Nông thôn mới.

- Xây dựng kịch bản, đăng ký  và duyệt các tiết mục văn nghệ tại thôn trước ngày 20/10/2019.

- Đêm diễn văn nghệ tại xã dự kiến trong đêm 13/11/2019: Giao 8 đơn vị thôn chuẩn bị mỗi thôn 01 tiết mục, 04 câu lạc bộ 04 tiết mục,  mỗi nhà trường 02 tiết mục.

 - Lựa chọn 4 - 5 tiết mục văn nghệ tiêu biểu diễn trong buổi lễ đón xã Nông thôn mới ngày 17/11/2019.

c. Công tác vệ sinh môi trường

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổng vệ sinh môi trường ở các thôn, trường học các nơi công cộng, công sở vào 02 ngày: 15,16/11/2019.

- 3 nhà trường tổng vệ sinh trong khuôn viên trường, đường vào trường.

- Các thôn còn lại: Dọn vệ sinh trong khu vực thôn.

6. Tiểu ban An Ninh:

          Chịu trách nhiệm bảo vệ đêm văn nghệ, hướng dẫn khách để xe ngày tổ chức và làm việc bảo vệ.

     - Đảm bảo công tác an ninh trật tự

    - Đảm bảo an ninh trật tự cho đêm liên hoan văn nghệ tại xã và buổi lễ.

    - Tổ chức lực lượng đón khách và hướng dẫn nơi đậu đỗ xe của khách.

     7. Tiểu ban Văn Bản

- Chịu trách nhiệm làm báo cáo quá trình xây dựng NTM, sắp xếp tài liệu cung cấp cho tiểu ban thư ký cấp cho đại biểu trước ngày 10/11/2019.

- In ấn giấy mời và phát hành giấy mời cho các khách mời xong trước ngày 14/11/2019.

          8. Tiểu ban rà soát Đại biểu mời:

 a. Lập danh sách khách mời xong trước 02/11/2019.

- Khách mời cấp Tỉnh:

Mời thường trực Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo phụ trách huyện; Lãnh đạo văn phòng điều phối NTM tỉnh; Ban thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo một số Sở, phòng ban cấp tỉnh liên quan.

- Khách mời cấp Huyện:

Mời lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc; Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể, Thành viên Ban chỉ đạo NTM huyện, Trưởng các phòng và cá nhân liên quan; Thủ trưởng và cấp phó các cơ quan đóng trên địa bàn huyện là người địa phương, Đài truyền thanh huyện.

- Khách mời các xã:

Mời Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 35 xã, thị trấn trong huyện.

- Khách mời trong xã:

b. Mời Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc; Thành viên Ban chỉ đạo NTM; Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; Cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ đã nghĩ hưu, hội hưu địa phương, trưởng ban liên lạc hội Trường Sơn; Sĩ quan quân đội, công an quân hàm từ cấp tá trở lên đã nghỉ hưu địa phương; đối với  sỹ quan quân đội, công an đang công tác mời từ cấp tá trở lên; Mời trưởng, phó phòng (hoặc ban ngành) trở lên kể cả người đã nghỉ hưu tại địa phương.

+ Bí thư chi bộ, thôn trưởng 8 đơn vị thôn.

+ Bí thư – hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm trưởng trạm y tế;

- Khách mời khác:

+ Mời Hội đồng hương là con em Dân Lực xa quê thành đạt.

+ Đại diện các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Triệu Sơn.

+ Đại diện các nhà thầu tham gia xây dựng các công trình của địa phương trong quá trình xây dựng NTM.

- Dự kiến mức quà cấp cho đại biểu (tỉnh, huyện, xã), kinh phí buổi lễ đón Nông thôn mới và kinh phí cấp cho hộ dân do ban tổ chức dự kiến và quyết định.

9. Tiểu ban rà soát nhân khẩu:

          Chịu trách nhiệm rà soát nhân khẩu của từng hộ sau khi thôn lập danh sách lên, gồm bộ phận kế toán, công an và thôn trưởng.

          10. Tiểu ban hậu cần:

          Chịu trách nhiệm tổng hợp khách, báo thuê bàn, bát đĩa, lên thực đơn, giám sát bộ phận nhà bếp khi thuê nấu hoặc đặt sẵn, dự toán kinh phí.

          Xây dựng kinh phí hoạt động của Ban tổ chức.

B. VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Giao lưu văn nghệ:

- Về thời gian: Giao lưu văn nghệ dự kiến vào tối  thứ , ngày 13/11/2019.

- Về địa điểm: Được tổ chức tại sân bóng  xã Dân Lực

2. Tổ chức lễ công bố:

- Về thời gian: Tổ chức lễ công bố dự kiến vào sáng chủ nhật, ngày 17/11/2019

- Về địa điểm: tổ chức lễ công bố quyết định được tổ chức tại Hội trường xã Dân Lực.

3. Về thành phần dự buổi lễ công bố: Như khách mời đã rà soát.

4. Về trang phục:

Trang phục của các thành viên ban tổ chức và các thành phần dự lễ phải lịch sự, trang nghiêm.

- Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, thành viên Ban tổ chức, bí thư chi bộ, thôn trưởng: đối với nam phải áo trắng sơ viên thắt cà vạt, comlê đi giầy; Đối với nữ mặc áo dài truyền thống.

- Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở và các thành phần khách mời dưới thôn: Đối với nam trang phục lịch sự, sơ viên, đi dầy; đối với nữ mặc áo dài truyền thống.

- Đối với cán bộ quân đội, công an (kể cả nghỉ hưu): Khuyến khích mặc y phục của lực lượng, của ngành.

5. Về công tác thông tin, tuyên truyền.

Ban văn hóa thông tin, đài truyền thanh xã phối hợp Đài truyền thanh Huyện viết bài tuyên truyền, đưa tin về buổi lễ trong thời gian trước, trong và sau buổi lễ. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã để mọi người được biết và tiện việc theo dõi.

6. Về công tác tài chính.

 Ban tài chính trên cơ sở các nội dung kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch kinh phí, đồng thời tham mưu kế hoạch nguồn kinh phí để phục vụ cho buổi lễ.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ

Thời gian đón khách: Từ 07 giờ đến 08 giờ

1. Văn nghệ chào mừng (Thời gian không quá 45 phút).

2. Ban tổ chức thông qua chương trình buổi lễ.

3. Chào cờ (Hát quốc ca trực tiếp, không mở băng đĩa); Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểukhai mạc buổi lễ.

4. Đại diện lãnh đạo xã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

5. Đại diện lãnh đạo văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Đại diện lãnh đạo tỉnh hoặc huyện trao bằng công nhận và giá trị tượng trưng tiền thưởng.

7. Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh hoặc huyện công bố quyết định và trao khen thưởng.

8. Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng xã thông qua quyết định và trao thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM.

9. Đại diện 1 thôn phát biểu (thôn Tiên Mộc), đại diện con em xa quê hương phát biểu.

10. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh, huyện.

11. Đại diện lãnh đạo xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đại biểu.

 12. Đại diện MTTQ xã phát động các phong trào thi đua giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới và các danh hiệu thi đua khác.

13. Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và bế mạc buổi lễ.

14. Chào cờ bế mạc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Dân Lực. Đề nghị các bộ phận, cá nhân được phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:      

- BCĐ.NTM  huyện (B/c);

- TT.ĐU-TT.HĐND (B/c);

- Các ngành, đoàn thể;

- Ban tổ chức buổi lế;

- Lưu: VT.

 

                                CHỦ TỊCH

                                    (Đã ký)

                           Nguyễn Trọng Vân

 

 

 

Kế hoạch Tổ chức lễ công bố xã Dân Lực đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng lúc: 18/10/2019 21:31:48 (GMT+7)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

DÂN LỰC

 
 

 


Số: 45 /KH-UBND

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


      Dân Lực , ngày 09  tháng  10 năm 2019

 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ công bố xã Dân Lực đạt chuẩn nông thôn mới

 
 

 


          Căn cứ Quyết định số: 3694/UBND  ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận xã “ Đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2019 (đợt 02) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

          Căn cứ Hướng dẫn số 24/VPĐP-ĐP&TT, ngµy 23/01/2015 của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; UBND xã Dân Lực xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới với các nội dung như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Tôn vinh những kết quả đã đạt được của nhân dân và cán bộ xã trong xây dựng nông thôn mới;

          - Biểu dương những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho địa phương trong quá trình xây dựng Nông thôn mới;

          - Tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân dân tiếp tục đóng góp công sức để giữ vững và nâng cao tiêu chí nông thôn mới.

          2. Yêu cầu:

          - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, từng phần việc; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận. Đăng ký bằng văn bản về Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện để thống nhất về thời gian và chương trình tổ chức buổi lễ;

          - Việc tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới được lồng ghép với việc đón nhận các danh hiệu thi đua khác mà xã đã đạt được trong năm 2019;

          - Đảm bảo tính trạng trọng, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, không phô trương hình thức.

          II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          A. Về thành lập ban tổ chức

- UBND xã Thành lập Ban tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận các danh hiệu thi đua trong năm.

- Thành phần ban tổ chức: Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban, chỉ đạo chung, đồng chí Chủ tịch UBND xã – Phó ban điều hành; các thành viên là đại diện các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và các cá nhân được điều động tham gia.

- Ban tổ chức có trách nhiệm đấu mới với Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện để thống nhất chuẩn bị các nội dung, chương trình, các điều kiện cần thiết để tổ chức buổi lễ được thành công.

- Ban tổ chức thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Tiểu ban Tổ chức:

- Chịu trách nhiệm  dẫn chương trình buổi lễ, Làm nhiệm vụ chào cờ

- Báo cáo và thực hiện các nghi thức theo nội dung buổi lễ; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và văn nghệ chào mừng (hội  diễn văn nghệ đêm trước lễ công bố và trong buổi lễ công bố)

2. Tiểu ban đón khách:

- Chịu trách nhiệm đứng thẳng hàng, bắt tay chào hỏi mời khách về vị trí; Nhận lẳng hoa đưa về khán đài.

- Khoảng 10 người để cùng Ban khánh tiết đón khách, nhận hoa và mời các đại biểu về dự ở các vị trí đã sắp xếp.

3. Tiểu ban thư ký:

Chịu trách nhiệm phát tài liệu, kinh phí cho khách các xã, huyện, tỉnh, con em quê hương và nhận quà tặng.

4.     Tiểu ban tiếp khách:

          Chịu trách nhiệm tiếp nước các bàn đại biểu

5. Tiểu ban tuyên truyền, âm thanh, trang trí, vệ sinh môi trường:

          - Chịu trách nhiệm chỉ đạo làm sân khấu, trang trí, loa đài, phông rạp, bàn ghế, làm biển phân khu đại biểu, băng zôn, đồng thời tổ chức đêm văn nghệ.

          - Xây dựng chương trình buổi lễ và đêm văn nghệ chào mừng:

a. Xây dựng kế hoạch treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, pano,….. từ thôn đến xã. Viết bài tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã về các thành tựu trong những năm xây dựng Nông thôn mới của xã và buổi lễ đón Nông thôn mới.

 Chuẩn bị sân khấu, hội trường cho đêm diễn văn nghệ và buổi lễ đón nhận xã Nông thôn mới.

b. Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng đón nhận xã Nông thôn mới.

- Xây dựng kịch bản, đăng ký  và duyệt các tiết mục văn nghệ tại thôn trước ngày 20/10/2019.

- Đêm diễn văn nghệ tại xã dự kiến trong đêm 13/11/2019: Giao 8 đơn vị thôn chuẩn bị mỗi thôn 01 tiết mục, 04 câu lạc bộ 04 tiết mục,  mỗi nhà trường 02 tiết mục.

 - Lựa chọn 4 - 5 tiết mục văn nghệ tiêu biểu diễn trong buổi lễ đón xã Nông thôn mới ngày 17/11/2019.

c. Công tác vệ sinh môi trường

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổng vệ sinh môi trường ở các thôn, trường học các nơi công cộng, công sở vào 02 ngày: 15,16/11/2019.

- 3 nhà trường tổng vệ sinh trong khuôn viên trường, đường vào trường.

- Các thôn còn lại: Dọn vệ sinh trong khu vực thôn.

6. Tiểu ban An Ninh:

          Chịu trách nhiệm bảo vệ đêm văn nghệ, hướng dẫn khách để xe ngày tổ chức và làm việc bảo vệ.

     - Đảm bảo công tác an ninh trật tự

    - Đảm bảo an ninh trật tự cho đêm liên hoan văn nghệ tại xã và buổi lễ.

    - Tổ chức lực lượng đón khách và hướng dẫn nơi đậu đỗ xe của khách.

     7. Tiểu ban Văn Bản

- Chịu trách nhiệm làm báo cáo quá trình xây dựng NTM, sắp xếp tài liệu cung cấp cho tiểu ban thư ký cấp cho đại biểu trước ngày 10/11/2019.

- In ấn giấy mời và phát hành giấy mời cho các khách mời xong trước ngày 14/11/2019.

          8. Tiểu ban rà soát Đại biểu mời:

 a. Lập danh sách khách mời xong trước 02/11/2019.

- Khách mời cấp Tỉnh:

Mời thường trực Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo phụ trách huyện; Lãnh đạo văn phòng điều phối NTM tỉnh; Ban thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo một số Sở, phòng ban cấp tỉnh liên quan.

- Khách mời cấp Huyện:

Mời lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc; Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể, Thành viên Ban chỉ đạo NTM huyện, Trưởng các phòng và cá nhân liên quan; Thủ trưởng và cấp phó các cơ quan đóng trên địa bàn huyện là người địa phương, Đài truyền thanh huyện.

- Khách mời các xã:

Mời Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 35 xã, thị trấn trong huyện.

- Khách mời trong xã:

b. Mời Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc; Thành viên Ban chỉ đạo NTM; Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; Cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ đã nghĩ hưu, hội hưu địa phương, trưởng ban liên lạc hội Trường Sơn; Sĩ quan quân đội, công an quân hàm từ cấp tá trở lên đã nghỉ hưu địa phương; đối với  sỹ quan quân đội, công an đang công tác mời từ cấp tá trở lên; Mời trưởng, phó phòng (hoặc ban ngành) trở lên kể cả người đã nghỉ hưu tại địa phương.

+ Bí thư chi bộ, thôn trưởng 8 đơn vị thôn.

+ Bí thư – hiệu trưởng 3 nhà trường, trạm trưởng trạm y tế;

- Khách mời khác:

+ Mời Hội đồng hương là con em Dân Lực xa quê thành đạt.

+ Đại diện các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Triệu Sơn.

+ Đại diện các nhà thầu tham gia xây dựng các công trình của địa phương trong quá trình xây dựng NTM.

- Dự kiến mức quà cấp cho đại biểu (tỉnh, huyện, xã), kinh phí buổi lễ đón Nông thôn mới và kinh phí cấp cho hộ dân do ban tổ chức dự kiến và quyết định.

9. Tiểu ban rà soát nhân khẩu:

          Chịu trách nhiệm rà soát nhân khẩu của từng hộ sau khi thôn lập danh sách lên, gồm bộ phận kế toán, công an và thôn trưởng.

          10. Tiểu ban hậu cần:

          Chịu trách nhiệm tổng hợp khách, báo thuê bàn, bát đĩa, lên thực đơn, giám sát bộ phận nhà bếp khi thuê nấu hoặc đặt sẵn, dự toán kinh phí.

          Xây dựng kinh phí hoạt động của Ban tổ chức.

B. VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Giao lưu văn nghệ:

- Về thời gian: Giao lưu văn nghệ dự kiến vào tối  thứ , ngày 13/11/2019.

- Về địa điểm: Được tổ chức tại sân bóng  xã Dân Lực

2. Tổ chức lễ công bố:

- Về thời gian: Tổ chức lễ công bố dự kiến vào sáng chủ nhật, ngày 17/11/2019

- Về địa điểm: tổ chức lễ công bố quyết định được tổ chức tại Hội trường xã Dân Lực.

3. Về thành phần dự buổi lễ công bố: Như khách mời đã rà soát.

4. Về trang phục:

Trang phục của các thành viên ban tổ chức và các thành phần dự lễ phải lịch sự, trang nghiêm.

- Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, thành viên Ban tổ chức, bí thư chi bộ, thôn trưởng: đối với nam phải áo trắng sơ viên thắt cà vạt, comlê đi giầy; Đối với nữ mặc áo dài truyền thống.

- Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở và các thành phần khách mời dưới thôn: Đối với nam trang phục lịch sự, sơ viên, đi dầy; đối với nữ mặc áo dài truyền thống.

- Đối với cán bộ quân đội, công an (kể cả nghỉ hưu): Khuyến khích mặc y phục của lực lượng, của ngành.

5. Về công tác thông tin, tuyên truyền.

Ban văn hóa thông tin, đài truyền thanh xã phối hợp Đài truyền thanh Huyện viết bài tuyên truyền, đưa tin về buổi lễ trong thời gian trước, trong và sau buổi lễ. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã để mọi người được biết và tiện việc theo dõi.

6. Về công tác tài chính.

 Ban tài chính trên cơ sở các nội dung kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch kinh phí, đồng thời tham mưu kế hoạch nguồn kinh phí để phục vụ cho buổi lễ.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ

Thời gian đón khách: Từ 07 giờ đến 08 giờ

1. Văn nghệ chào mừng (Thời gian không quá 45 phút).

2. Ban tổ chức thông qua chương trình buổi lễ.

3. Chào cờ (Hát quốc ca trực tiếp, không mở băng đĩa); Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểukhai mạc buổi lễ.

4. Đại diện lãnh đạo xã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới

5. Đại diện lãnh đạo văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Đại diện lãnh đạo tỉnh hoặc huyện trao bằng công nhận và giá trị tượng trưng tiền thưởng.

7. Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh hoặc huyện công bố quyết định và trao khen thưởng.

8. Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng xã thông qua quyết định và trao thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong xây dựng NTM.

9. Đại diện 1 thôn phát biểu (thôn Tiên Mộc), đại diện con em xa quê hương phát biểu.

10. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh, huyện.

11. Đại diện lãnh đạo xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đại biểu.

 12. Đại diện MTTQ xã phát động các phong trào thi đua giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới và các danh hiệu thi đua khác.

13. Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và bế mạc buổi lễ.

14. Chào cờ bế mạc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới xã Dân Lực. Đề nghị các bộ phận, cá nhân được phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:      

- BCĐ.NTM  huyện (B/c);

- TT.ĐU-TT.HĐND (B/c);

- Các ngành, đoàn thể;

- Ban tổ chức buổi lế;

- Lưu: VT.

 

                                CHỦ TỊCH

                                    (Đã ký)

                           Nguyễn Trọng Vân