Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Hỏi - đáp về xây dựng Nông thôn mới

Ngày 20/05/2019 10:00:00

 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở nông thôn.

 

Hỏi: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là gì?

          Trả lời: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Với mục tiêu toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hiện đại; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh - trật tự; tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Câu 2: Vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới?

          Trả lời: Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

          Thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Kết cấu hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi còn nhiều yếu kém; sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, chất lượng nông sản còn thấp, bảo quản chế biến chưa gắn với thị trường tiêu thụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu lao động, ứng dụng khoa học công nghệ còn chậm. Thu nhập của nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã còn nhiều yếu kém; đời sống tinh thần của nhân dân còn hạn chế, nhiều nét văn hoá truyền thống đang có nguy cơ mai một; môi trường và an ninh nông thôn còn nhiều vấn đề bức xúc...

          Nước ta đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp, một nước công nghiệp không thể để nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân nghèo khó. Vì vậy, phải tiến hành xây dựng xã nông thôn mới.

Câu 3: Ai giữ vai trò nòng cốt, chủ thể trong xây dựng nông thôn mới?

          Trả lời: Xây dựng nông thôn mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho nông dân. Vì vậy, người nông dân và cộng đồng dân cư giữ vai trò là chủ thể, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Họ được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và được thụ hưởng. Đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang nơi ở của gia đình mình, đầu tư cho sản xuất, đóng góp xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã.

          Cấp ủy, chính quyền xã, chi ủy, trưởng thôn là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

          Nhà nước giữ vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, đặt ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổ chức thi đua gắn với khen thưởng.

Câu 4: Vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện như thế nào?

          Trả lời: Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được thể hiện như sau:

          - Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới và đồ án quy hoạch nông thôn mới cấp xã; tham gia lập kế hoạch thực hiện Chương trình ở thôn, xã.

          - Tham gia và lựa chọn những công việc gì cần làm trước và việc gì làm sau thật thiết thực và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương.

          - Quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã.

          - Trực tiếp tổ chức thi công hoặc tham gia thi công xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của xã, thôn theo kế hoạch hàng năm.

          - Cử đại diện (Ban giám sát) để tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng của xã, thôn.

          - Tổ chức quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành.

Câu 5: Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

Trả lời: Có 4 nguyên tắc xây dựng nông thôn mới như sau:

          Một là, xây dựng nông thôn mới theo phương châm phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, đặt ra các chính sách, cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

          Hai là, thực hiện trên cơ sở kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn; có cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp của các tầng lớp dân cư.

          Ba là, được thực hiện gắn với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của mỗi địa phương; có quy hoạch và cơ chế đảm bảo cho phát triển theo quy hoạch.

          Bốn là, Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện; hình thành cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới" do Mặt trận Tổ quốc chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới.

Câu 6: Thực hiện xây dựng nông thôn mới phải làm những gì?

          Trả lời: Xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, có 5 nhóm công việc cần phải làm đó là:

          1) Tuyên truyền, vận động, lập quy hoạch, đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả.

          2) Chỉnh trang khu dân cư, nhà ở, khuôn viên, vườn ao, tường rào... để có cảnh quan đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

          3) Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống.

          4) Phát triển sản xuất, có nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác.

          5) Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá và đảm bảo an ninh nông thôn.

Câu 7: Để được công nhận xã nông thôn mới căn cứ vào những tiêu chí nào?

          Trả lời: Để được công nhận xã nông thôn mới căn cứ vào 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Tiêu chí 1: Quy hoạch

Tiêu chí 2: Giao thông

Tiêu chí 3: Thủy lợi

Tiêu chí 4: Hệ thống điện

Tiêu chí 5: Trường học

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông.

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư

Tiêu chí 10: Thu nhập

Tiêu chí 11: Hộ nghèo

Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm.

Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất

Tiêu chí 14: Giáo dục và đào tạo.

Tiêu chí 15: Y tế

Tiêu chí 16: Văn hóa

Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh

Câu 8: Trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới như thế nào?

          Trả lời: Xây dựng nông thôn mới là "của dân, do dân và phục vụ lợi ích vì nhân dân". Do đó, nhân dân có trách nhiệm:

          - Tích cực tham gia phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

          - Có ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

          - Thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới; động viên con em trong độ tuổi đi học đến trường và học hành chăm chỉ, không có tình trạng bỏ học giữa chừng.

          - Chỉnh trang nơi ở của gia đình như: nhà ở sạch sẽ, có nước sạch để dùng, có nhà vệ sinh, bố trí chăn nuôi xa khu dân cư; đảm bảo vệ sinh môi trường; cải tạo vườn tạp, ao hồ, làm tường rào quanh nhà để tạo cảnh quan đẹp; có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng, giữ đường thôn, ngõ xóm trước nhà sạch, đẹp; thực hiện tốt các quy định của Nhà nước khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

          - Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho đề án xây dựng nông thôn mới và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương mình.

          - Cùng cộng đồng dân cư chủ động đề xuất với Chính quyền địa phương những công việc cần làm trước, những việc cần làm sau để đáp ứng nhu cầu bức xúc của nhân dân trong xã và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương.

          - Tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới và vận động cộng đồng cùng tham gia với Nhà nước để xây dựng nông thôn mới.

          - Tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã, tổ chức nhóm hộ trực tiếp nhận xây dựng các công trình vừa và nhỏ.

Câu 9: Trong xây dựng nông thôn mới, Ban phát triển thôn có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Trả lời: Ban phát triển thôn có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

          - Tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng trong quá trình xây dựng NTM. Triệu tập các cuộc họp, tập huấn đối với người dân theo đề nghị của các cơ quan tư vấn, tổ chức hỗ trợ nâng cao năng lực của người dân và cộng đồng.

          - Tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý vào quy hoạch, đề án xây dựng NTM chung của xã.

          - Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn thôn như: đường giao thông, đường điện liên thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn...

          - Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua như: cải tạo ao, vườn, chỉnh trang nhà vườn để có cảnh quan đẹp. Hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong thôn; cải tạo hệ thống tiêu, thoát nước; trồng cây xanh nơi công cộng, xử lý rác thải...

          - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chống các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa trong phạm vi thôn và tham gia các phong trào thi đua do xã phát động.

          - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo.

          - Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn. Thành lập các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi nghiệm thu bàn giao.

          - Đảm bảo an ninh, trật tự thôn xóm; Xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, nội quy phát triển thôn.

Câu 10: Xã đạt tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch phải đảm bảo những yêu cầu nào?

          Trả lời: xã đạt tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch khi đáp ứng đủ 5 yêu cầu sau:

          1/ Có quy hoạch nông thôn mới được lập theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 13 ngày 28/10/2011 của Liên Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường. Quy hoạch nông thôn mới phải được công bố rộng rãi tới các thôn.

          2/ Có các bản vẽ, bản đồ quy hoạch được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã hoặc tại nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, các khu vực thuận lợi để người dân biết, giám sát, thực hiện.

          3/ Hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng và ranh giới phân khu chức năng theo quy hoạch được duyệt.

          4/ Có Quy chế quản lý quy hoạch được UBND cấp huyện phê duyệt.

          5/ Nộp đầy đủ hồ sơ quy hoạch về các Sở, Ban, ngành có liên quan ở tỉnh, huyện và lưu trữ tại xã.

          Theo đó, với tiêu chí này, người dân có quyền được biết, tham gia giám sát và thực hiện theo các bản vẽ, bản đồ quy hoạch được niêm yết công khai treo tại trụ sở UBND xã hoặc các khu vực khác trên địa bàn xã.

         

Câu 11: Đối với tỉnh Thanh Hóa, xã đạt tiêu chí giao thông phải đảm bảo những yêu cầu nào?

          Trả lời: Xã đạt tiêu chí giao thông khi đáp ứng đủ 04 yêu cầu:

1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện chiều rộng nền đường tối thiểu 6,5m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: 100%.

2. Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m được cứng hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (Có rãnh tiêu thoát nước mặt đường): 100% (=>70% cứng hoá).

3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: Chỉ tiêu 100% (=>70% cứng hoá).

 4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hoá thuận tiện quanh năm, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0 m, chiểu rộng mặt đường tối thiểu 3,0m. Chỉ tiêu: 100% (=>60% cứng hoá).

Câu 13: Để đạt tiêu chí về giao thông, xã và nhân dân cần làm những gì?

          Trả lời: Xã phải căn cứ vào khả năng nguồn lực thực tế để xác định công trình ưu tiên, lộ trình thực hiện cho phù hợp. Đối với đường thiết yếu khi xây dựng mới thì phải đạt chuẩn theo quy định, đối với đường không thiết yếu thì chỉ cần cắm mốc quản lý theo quy hoạch, khi có điều kiện về nguồn lực thì cứng hóa theo quy định. Đối với đường đang sử dụng: Nơi nào mặt đường hẹp, không thể mở rộng theo quy định thì có thể cải tạo, tận dụng tối đa diện tích 2 bên để mở rộng mặt đường, đồng thời bổ sung các điểm tránh xe để tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông.

          Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong thời gian qua, phong trào nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để cùng với các địa phương trong huyện hoàn thành về tiêu chí giao thông diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Nhân dân không chỉ tham gia đóng góp công, tiền của mà còn vận động con cháu, bà con láng giềng tích cực hưởng ứng phong trào này.

Câu 13: Kết quả thực hiện tiêu chí về thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như thế nào?

          Trả lời: Đối với các xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu để đạt tiêu chí thủy lợi đó là:

- Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

Câu 14: Nhân dân cần làm gì để góp phần thực hiện tốt tiêu chí hệ thống điện nông thôn

          Trả lời: xã đạt tiêu chí điện nông thôn khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu:

- Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Chỉ tiêu: Đạt.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Chỉ tiêu: ≥98%.

Hiện nay, Xã Dân Lực đã có 8 trạm biến áp. Tổng công suất 2260 KVA. Toàn xã có 40,5km đường dây hạ thế; 8,0km đường dây trung thế. Xã đã bàn giao hệ thống lưới điện nông thôn của toàn xã cho ngành điện quản lý.

- Hệ thống điện tại địa bàn xã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

- Hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện thường xuyên, an toàn 2012/2012 hộ đạt 100%.

Câu 15: Yêu cầu của một xã khi đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa?

          Trả lời: Xã được công nhận đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu:

- Có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng, sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hoá, thể thao của toàn xã theo quy định.

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi đảm bảo điều kiện, nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em theo quy định.

- 100% thôn  có nhà VH hoặc nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao phục vụ cộng đồng.

          Thời gian qua, bên cạnh sự đồng thuận, vào cuộc tích cực trong việc giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất và hiến đất để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao thôn; nhân dân các thôn còn hiến  đất đai, cây cối, vật kiến trúc, tiền của và ngày công để xây dựng các nhà sinh hoạt văn hóa. Hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa không những góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn là điều kiện tiên quyết để tổ chức, hướng dẫn các hoạt động văn hóa theo định hướng; thu hút người dân tham gia vào các hoạt động tích cực; đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu lợi dụng nhằm mục đích xấu của các thế lực thù địch. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiến bộ; đảm bảo cho sự phát triển hài hòa, bền vững của cộng đồng dân cư và xã hội.

Câu 16: Yêu cầu về nhà ở nông thôn đạt chuẩn Bộ Xây dựng gồm những tiêu chí nào?

Trả lời: Nhà tạm dột nát. Chỉ tiêu: Không

- Tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng. Chỉ tiêu: ≥ 80%.

          Nhà ở nông thôn phải bảo đảm "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Các bộ phận nền, khung, mái phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Tùy điều kiện thực tế, các nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu địa phương có chất lượng tương đương, bảo đảm thời hạn sử dụng, phù hợp với tập quán, văn hoá và điều kiện của người dân tại địa phương.

          Đối với khu vực đồng bằng diện tích ở tối thiểu đạt từ 14m2/người trở lên; khu vực trung du, miền núi diện tích ở tối thiểu đạt 10m2/người trở lên. Diện tích tối thiểu một căn nhà từ 24m2 trở lên. Đối với hộ đơn thân, diện tích tối thiểu một căn nhà từ 18m2 trở lên.

          Các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi,...) phải được bố trí bảo đảm vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt; kiến trúc, mẫu nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của từng dân tộc, vùng miền. Khuyến khích nhà ở dân cư nông thôn có tường rào, cổng ngõ xanh, sạch, đẹp (tường rào, cổng ngõ xây bằng bê tông, gạch hoặc tường rào mềm bằng cây xanh,...).

Tính đến ngày 30/12/2018  xã Dân  Lực không còn nhà tạm, nhà dột. Toàn xã có 1758/1975 nhà ở đạt tiêu chí của Bộ xây dựng, đạt 89,0 %.

 

Câu 17: Nhân dân cần làm gì để góp phần cùng địa phương đạt chuẩn về Tiêu chí thu nhập?

          Trả lời: Mục đích chính của xây dựng NTM chính là nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, mỗi người dân cần phải mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, quyết tâm vươn lên làm giàu một cách hợp pháp cho bản thân, gia đình và cũng chính là làm giàu cho xã hội; cần mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, giá trị của sản phẩm, giảm thiểu thiệt hại của dịch bệnh gây ra; đưa cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, nhân dân phải tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị....về chuyển giao các tiến bộ khoa học về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt theo hướng dẫn ngành chuyên môn cấp trên...

Câu 18: Thế nào là xã đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm.

          Trả lời: Xã được công nhận đạt tiêu chí này khi tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt từ 93% trở lên.

          Để tạo việc làm thường xuyên cho người lao động, địa phương cần có kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động, gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế với cơ cấu lao động. Hiện nay, lao động chủ yếu ở nông thôn vẫn là lao động nông nghiệp, năng suất, giá trị lao động thấp. Để đảm bảo có việc làm thường xuyên, ổn định, ngoài trách nhiệm của Đảng, nhà nước, nhân dân cần phải mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp từ lĩnh vực nông nghiệp sang các lĩnh vực dịch vụ khác như: buôn bán, may mặc, nghề thủ công mỹ nghệ...

 Xã Dân Lực đến nay số người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động năm 2018 là  4098/ 4315 lao động đạt 94,97 %.

 

Câu 19: Thế nào là xã đạt tiêu chí văn hóa?

Trả lời: Xã đạt tiêu chí văn hóa khi có từ 70% số thôn trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa" liên tục từ 05 năm trở lên.

          Năm 2018, xã Dân Lực đạt tiêu chí văn hoá khi có từ 8/8 thôn trở lên đạt chuẩn "Thôn văn hoá" trong 3 năm liền (năm 2016 - 2018).

          Hằng năm, UBND cấp huyện chỉ đạo việc đánh giá danh hiệu "Thôn văn hóa" và quyết định công nhận thôn đạt danh hiệu "Thôn Văn hóa"; công bố và báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh danh sách các thôn trên địa bàn được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa" để làm cơ sở cho việc xét, công nhận đạt chuẩn tiêu chí văn hóa.

          Để cùng địa phương thực hiện tiêu chí này, nhân dân phải tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với phong trào"chung sức xây dựng nông thôn mới" , bao gồm các nội dung thi đua: sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền", "nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "gia đình, dòng họ hiếu học" ...Các gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận; đoàn kết tương trợ trong cộng đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương. Từ đó, các giá trị văn hóa truyền thống được đề cao phát huy, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng gia đình văn hóa trong xây dựng nông thôn mới là sự vun bồi cho những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi gợi được tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân. Đây là một quá trình lâu dài, xuất phát từ nhận thức cá nhân đồng thời với việc quan tâm của các ngành, đoàn thể, hướng đến lợi ích của từng gia đình gắn với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Sự quyết tâm, đồng thuận ấy sẽ giúp phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Câu 20: Thế nào là xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm

          Trả lời: Xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm khi đạt được 8 yêu cầu:

1. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt từ 60% trở lên;

2. 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

3. Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường;

4. Nghĩa trang có quy hoạch và quản lý theo quy hoạch.

5. Chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường.

6.- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định, đạt từ 85% trở lên.

7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt từ 70% trở lên.

8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP, đạt 100%.

Đối với xã Dân Lực đến  nay số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh là: 1920/1920 hộ đạt 100 %. Trong đó số hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia là 1531/1920 hộ đạt 80,0%.

- Các cơ sở Sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.

- Xã không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Hiện nay xã có 8 Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và hoạt động theo quy định chung của địa phương.

- Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Trong năm 2019 xã đã tổ chức thành công hoạt động thu gom rác thải tại khu dân cư, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Xã tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, rác thải; tăng cường các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh thì đều có quy mô nhỏ gần như không có gây ô nhiễm môi trường.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 1588/1920 hộ đạt tỷ lệ 82,7%; Tỷ lệ hộ có nhà tắm hợp vệ sinh 1588/1920 hộ đạt tỷ lệ 82,7%; Tỷ lệ hộ có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 1841/1920 hộ đạt tỷ lệ 95,8%.

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường là 865/1081 hộ chăn nuôi đạt tỷ lệ 80,0%.

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP, đạt 100%.

 

Câu 21: Nhân dân cần làm gì để thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải tại nhà:

          Trả lời: Rác thải trong sinh hoạt có 2 loại: rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ.

          - Rác thải hữu cơ: là những rác thải có nguồn gốc từ sinh vật, chúng nhanh phân hủy trong môi trường như cây cỏ, thức ăn thừa, xác động thực vật...

          - Rác thải vô cơ: là những rác thải không thể phân hủy hoặc khó phân hủy trong môi trường như: giấy, vỏ nhựa, thủy tinh, kim loại, cát, sạn...

          Để thu gom, xử lý tốt rác thải tại nhà, mỗi gia đình cần phải có 2 giỏ đựng rác khác màu, một giỏ đựng rác thải hữu cơ và một giỏ đựng rác thải vô cơ.

          Vì chất thải hữu cơ mau phân hủy, gây hôi thối nên hàng ngày phải đưa giỏ đựng rác thải hữu cơ cho vào thùng rác công cộng. Một số khu vực không có nơi thu gom rác thải thì gia đình đào hố chôn tại chỗ trong vườn nhà. Hố chôn phải có nắp đậy kín để nước không chảy vào, mùi hôi không bay ra. Rác thải trong hố chôn sau thời gian sẽ phân hủy hoàn toàn, sử dụng làm phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng, tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

          Đối với giỏ đựng rác thải vô cơ, khi rác đầy giỏ thì bà con có thể phân làm 2 loại: các loại giấy, nhựa, kim loại...dùng để bán phế liệu, các loại còn lại như thủy tinh, đá sạn... cho vào thùng rác công cộng hoặc những nơi thu gom rác trong vùng.

          Xã hội càng phát triển, lượng rác thải càng nhiều, là mối đe dọa thực sự đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy việc thu gom, xử lý rác thải tại gia đình, nơi sản xuất là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quyết định nhằm bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và cũng chính là góp phần cùng địa phương đạt chuẩn về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Câu 22: Thế nào là xã đạt chuẩn về tiêu chí Quốc phòng và An ninh trong xây dựng nông thôn mới

          Trả lời: Xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh khi đạt 02 chỉ tiêu sau:

1.  Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng;

2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, xã hội và đảm bảo bình yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước;

  Kết quả thực hiện tiêu chí của xã Dân Lực đên nay:

- Lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng;

- Không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, gây rối an ninh trật tự.

- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Có 8/8 thôn được công nhận tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự:

- Hàng năm Công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Lực lượng Công an xã được xây dựng, củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và hướng dẫn của ngành.

- Hàng năm Đảng ủy có Nghị quyết, UBND có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM, 19 tiêu chí đều có mối quan hệ khắng khít và tác động qua lại lẫn nhau. Để đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới cần có sự đồng lòng, vào cuộc của nhân dân và của cả hệ thống chính trị; trong đó nhân dân là nòng cốt, là chủ thể có vai trò quyết định. Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Lực quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới vào quý III năm 2019,

   

 

 

Hỏi - đáp về xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 20/05/2019 10:00:00 (GMT+7)

 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị ở cơ sở và an ninh trật tự xã hội ở nông thôn.

 

Hỏi: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là gì?

          Trả lời: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Với mục tiêu toàn diện: xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước hiện đại; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh - trật tự; tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Câu 2: Vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới?

          Trả lời: Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

          Thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Kết cấu hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi còn nhiều yếu kém; sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, chất lượng nông sản còn thấp, bảo quản chế biến chưa gắn với thị trường tiêu thụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu lao động, ứng dụng khoa học công nghệ còn chậm. Thu nhập của nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã còn nhiều yếu kém; đời sống tinh thần của nhân dân còn hạn chế, nhiều nét văn hoá truyền thống đang có nguy cơ mai một; môi trường và an ninh nông thôn còn nhiều vấn đề bức xúc...

          Nước ta đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp, một nước công nghiệp không thể để nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân nghèo khó. Vì vậy, phải tiến hành xây dựng xã nông thôn mới.

Câu 3: Ai giữ vai trò nòng cốt, chủ thể trong xây dựng nông thôn mới?

          Trả lời: Xây dựng nông thôn mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho nông dân. Vì vậy, người nông dân và cộng đồng dân cư giữ vai trò là chủ thể, nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới. Họ được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và được thụ hưởng. Đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang nơi ở của gia đình mình, đầu tư cho sản xuất, đóng góp xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã.

          Cấp ủy, chính quyền xã, chi ủy, trưởng thôn là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

          Nhà nước giữ vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, đặt ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tổ chức thi đua gắn với khen thưởng.

Câu 4: Vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện như thế nào?

          Trả lời: Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được thể hiện như sau:

          - Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn mới và đồ án quy hoạch nông thôn mới cấp xã; tham gia lập kế hoạch thực hiện Chương trình ở thôn, xã.

          - Tham gia và lựa chọn những công việc gì cần làm trước và việc gì làm sau thật thiết thực và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương.

          - Quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các công trình công cộng của thôn, xã.

          - Trực tiếp tổ chức thi công hoặc tham gia thi công xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội của xã, thôn theo kế hoạch hàng năm.

          - Cử đại diện (Ban giám sát) để tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng của xã, thôn.

          - Tổ chức quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành.

Câu 5: Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

Trả lời: Có 4 nguyên tắc xây dựng nông thôn mới như sau:

          Một là, xây dựng nông thôn mới theo phương châm phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các tiêu chí, quy chuẩn, đặt ra các chính sách, cơ chế hỗ trợ và hướng dẫn. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

          Hai là, thực hiện trên cơ sở kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn; có cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp của các tầng lớp dân cư.

          Ba là, được thực hiện gắn với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của mỗi địa phương; có quy hoạch và cơ chế đảm bảo cho phát triển theo quy hoạch.

          Bốn là, Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện; hình thành cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới" do Mặt trận Tổ quốc chủ trì cùng các tổ chức chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới.

Câu 6: Thực hiện xây dựng nông thôn mới phải làm những gì?

          Trả lời: Xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, có 5 nhóm công việc cần phải làm đó là:

          1) Tuyên truyền, vận động, lập quy hoạch, đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả.

          2) Chỉnh trang khu dân cư, nhà ở, khuôn viên, vườn ao, tường rào... để có cảnh quan đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

          3) Huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống.

          4) Phát triển sản xuất, có nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác.

          5) Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hoá và đảm bảo an ninh nông thôn.

Câu 7: Để được công nhận xã nông thôn mới căn cứ vào những tiêu chí nào?

          Trả lời: Để được công nhận xã nông thôn mới căn cứ vào 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Tiêu chí 1: Quy hoạch

Tiêu chí 2: Giao thông

Tiêu chí 3: Thủy lợi

Tiêu chí 4: Hệ thống điện

Tiêu chí 5: Trường học

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông.

Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư

Tiêu chí 10: Thu nhập

Tiêu chí 11: Hộ nghèo

Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm.

Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất

Tiêu chí 14: Giáo dục và đào tạo.

Tiêu chí 15: Y tế

Tiêu chí 16: Văn hóa

Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh

Câu 8: Trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới như thế nào?

          Trả lời: Xây dựng nông thôn mới là "của dân, do dân và phục vụ lợi ích vì nhân dân". Do đó, nhân dân có trách nhiệm:

          - Tích cực tham gia phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

          - Có ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

          - Thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới; động viên con em trong độ tuổi đi học đến trường và học hành chăm chỉ, không có tình trạng bỏ học giữa chừng.

          - Chỉnh trang nơi ở của gia đình như: nhà ở sạch sẽ, có nước sạch để dùng, có nhà vệ sinh, bố trí chăn nuôi xa khu dân cư; đảm bảo vệ sinh môi trường; cải tạo vườn tạp, ao hồ, làm tường rào quanh nhà để tạo cảnh quan đẹp; có trách nhiệm duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng, giữ đường thôn, ngõ xóm trước nhà sạch, đẹp; thực hiện tốt các quy định của Nhà nước khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

          - Tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho đề án xây dựng nông thôn mới và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương mình.

          - Cùng cộng đồng dân cư chủ động đề xuất với Chính quyền địa phương những công việc cần làm trước, những việc cần làm sau để đáp ứng nhu cầu bức xúc của nhân dân trong xã và phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương.

          - Tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới và vận động cộng đồng cùng tham gia với Nhà nước để xây dựng nông thôn mới.

          - Tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã, tổ chức nhóm hộ trực tiếp nhận xây dựng các công trình vừa và nhỏ.

Câu 9: Trong xây dựng nông thôn mới, Ban phát triển thôn có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Trả lời: Ban phát triển thôn có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

          - Tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng trong quá trình xây dựng NTM. Triệu tập các cuộc họp, tập huấn đối với người dân theo đề nghị của các cơ quan tư vấn, tổ chức hỗ trợ nâng cao năng lực của người dân và cộng đồng.

          - Tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý vào quy hoạch, đề án xây dựng NTM chung của xã.

          - Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn thôn như: đường giao thông, đường điện liên thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn...

          - Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua như: cải tạo ao, vườn, chỉnh trang nhà vườn để có cảnh quan đẹp. Hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong thôn; cải tạo hệ thống tiêu, thoát nước; trồng cây xanh nơi công cộng, xử lý rác thải...

          - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chống các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa trong phạm vi thôn và tham gia các phong trào thi đua do xã phát động.

          - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo.

          - Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn. Thành lập các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi nghiệm thu bàn giao.

          - Đảm bảo an ninh, trật tự thôn xóm; Xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, nội quy phát triển thôn.

Câu 10: Xã đạt tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch phải đảm bảo những yêu cầu nào?

          Trả lời: xã đạt tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch khi đáp ứng đủ 5 yêu cầu sau:

          1/ Có quy hoạch nông thôn mới được lập theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 13 ngày 28/10/2011 của Liên Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường. Quy hoạch nông thôn mới phải được công bố rộng rãi tới các thôn.

          2/ Có các bản vẽ, bản đồ quy hoạch được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã hoặc tại nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, các khu vực thuận lợi để người dân biết, giám sát, thực hiện.

          3/ Hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng và ranh giới phân khu chức năng theo quy hoạch được duyệt.

          4/ Có Quy chế quản lý quy hoạch được UBND cấp huyện phê duyệt.

          5/ Nộp đầy đủ hồ sơ quy hoạch về các Sở, Ban, ngành có liên quan ở tỉnh, huyện và lưu trữ tại xã.

          Theo đó, với tiêu chí này, người dân có quyền được biết, tham gia giám sát và thực hiện theo các bản vẽ, bản đồ quy hoạch được niêm yết công khai treo tại trụ sở UBND xã hoặc các khu vực khác trên địa bàn xã.

         

Câu 11: Đối với tỉnh Thanh Hóa, xã đạt tiêu chí giao thông phải đảm bảo những yêu cầu nào?

          Trả lời: Xã đạt tiêu chí giao thông khi đáp ứng đủ 04 yêu cầu:

1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện chiều rộng nền đường tối thiểu 6,5m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,5m được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: 100%.

2. Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 3,0m được cứng hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (Có rãnh tiêu thoát nước mặt đường): 100% (=>70% cứng hoá).

3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: Chỉ tiêu 100% (=>70% cứng hoá).

 4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hoá thuận tiện quanh năm, chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0 m, chiểu rộng mặt đường tối thiểu 3,0m. Chỉ tiêu: 100% (=>60% cứng hoá).

Câu 13: Để đạt tiêu chí về giao thông, xã và nhân dân cần làm những gì?

          Trả lời: Xã phải căn cứ vào khả năng nguồn lực thực tế để xác định công trình ưu tiên, lộ trình thực hiện cho phù hợp. Đối với đường thiết yếu khi xây dựng mới thì phải đạt chuẩn theo quy định, đối với đường không thiết yếu thì chỉ cần cắm mốc quản lý theo quy hoạch, khi có điều kiện về nguồn lực thì cứng hóa theo quy định. Đối với đường đang sử dụng: Nơi nào mặt đường hẹp, không thể mở rộng theo quy định thì có thể cải tạo, tận dụng tối đa diện tích 2 bên để mở rộng mặt đường, đồng thời bổ sung các điểm tránh xe để tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông.

          Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong thời gian qua, phong trào nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để cùng với các địa phương trong huyện hoàn thành về tiêu chí giao thông diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Nhân dân không chỉ tham gia đóng góp công, tiền của mà còn vận động con cháu, bà con láng giềng tích cực hưởng ứng phong trào này.

Câu 13: Kết quả thực hiện tiêu chí về thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như thế nào?

          Trả lời: Đối với các xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu để đạt tiêu chí thủy lợi đó là:

- Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

Câu 14: Nhân dân cần làm gì để góp phần thực hiện tốt tiêu chí hệ thống điện nông thôn

          Trả lời: xã đạt tiêu chí điện nông thôn khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu:

- Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Chỉ tiêu: Đạt.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Chỉ tiêu: ≥98%.

Hiện nay, Xã Dân Lực đã có 8 trạm biến áp. Tổng công suất 2260 KVA. Toàn xã có 40,5km đường dây hạ thế; 8,0km đường dây trung thế. Xã đã bàn giao hệ thống lưới điện nông thôn của toàn xã cho ngành điện quản lý.

- Hệ thống điện tại địa bàn xã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

- Hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng điện thường xuyên, an toàn 2012/2012 hộ đạt 100%.

Câu 15: Yêu cầu của một xã khi đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa?

          Trả lời: Xã được công nhận đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu:

- Có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng, sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hoá, thể thao của toàn xã theo quy định.

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi đảm bảo điều kiện, nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em theo quy định.

- 100% thôn  có nhà VH hoặc nơi sinh hoạt văn hoá, thể thao phục vụ cộng đồng.

          Thời gian qua, bên cạnh sự đồng thuận, vào cuộc tích cực trong việc giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất và hiến đất để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao thôn; nhân dân các thôn còn hiến  đất đai, cây cối, vật kiến trúc, tiền của và ngày công để xây dựng các nhà sinh hoạt văn hóa. Hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa không những góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn là điều kiện tiên quyết để tổ chức, hướng dẫn các hoạt động văn hóa theo định hướng; thu hút người dân tham gia vào các hoạt động tích cực; đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu lợi dụng nhằm mục đích xấu của các thế lực thù địch. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiến bộ; đảm bảo cho sự phát triển hài hòa, bền vững của cộng đồng dân cư và xã hội.

Câu 16: Yêu cầu về nhà ở nông thôn đạt chuẩn Bộ Xây dựng gồm những tiêu chí nào?

Trả lời: Nhà tạm dột nát. Chỉ tiêu: Không

- Tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng. Chỉ tiêu: ≥ 80%.

          Nhà ở nông thôn phải bảo đảm "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Các bộ phận nền, khung, mái phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Tùy điều kiện thực tế, các nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu địa phương có chất lượng tương đương, bảo đảm thời hạn sử dụng, phù hợp với tập quán, văn hoá và điều kiện của người dân tại địa phương.

          Đối với khu vực đồng bằng diện tích ở tối thiểu đạt từ 14m2/người trở lên; khu vực trung du, miền núi diện tích ở tối thiểu đạt 10m2/người trở lên. Diện tích tối thiểu một căn nhà từ 24m2 trở lên. Đối với hộ đơn thân, diện tích tối thiểu một căn nhà từ 18m2 trở lên.

          Các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi,...) phải được bố trí bảo đảm vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt; kiến trúc, mẫu nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của từng dân tộc, vùng miền. Khuyến khích nhà ở dân cư nông thôn có tường rào, cổng ngõ xanh, sạch, đẹp (tường rào, cổng ngõ xây bằng bê tông, gạch hoặc tường rào mềm bằng cây xanh,...).

Tính đến ngày 30/12/2018  xã Dân  Lực không còn nhà tạm, nhà dột. Toàn xã có 1758/1975 nhà ở đạt tiêu chí của Bộ xây dựng, đạt 89,0 %.

 

Câu 17: Nhân dân cần làm gì để góp phần cùng địa phương đạt chuẩn về Tiêu chí thu nhập?

          Trả lời: Mục đích chính của xây dựng NTM chính là nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, mỗi người dân cần phải mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, quyết tâm vươn lên làm giàu một cách hợp pháp cho bản thân, gia đình và cũng chính là làm giàu cho xã hội; cần mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, giá trị của sản phẩm, giảm thiểu thiệt hại của dịch bệnh gây ra; đưa cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, nhân dân phải tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị....về chuyển giao các tiến bộ khoa học về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt theo hướng dẫn ngành chuyên môn cấp trên...

Câu 18: Thế nào là xã đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm.

          Trả lời: Xã được công nhận đạt tiêu chí này khi tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt từ 93% trở lên.

          Để tạo việc làm thường xuyên cho người lao động, địa phương cần có kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động, gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế với cơ cấu lao động. Hiện nay, lao động chủ yếu ở nông thôn vẫn là lao động nông nghiệp, năng suất, giá trị lao động thấp. Để đảm bảo có việc làm thường xuyên, ổn định, ngoài trách nhiệm của Đảng, nhà nước, nhân dân cần phải mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp từ lĩnh vực nông nghiệp sang các lĩnh vực dịch vụ khác như: buôn bán, may mặc, nghề thủ công mỹ nghệ...

 Xã Dân Lực đến nay số người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động năm 2018 là  4098/ 4315 lao động đạt 94,97 %.

 

Câu 19: Thế nào là xã đạt tiêu chí văn hóa?

Trả lời: Xã đạt tiêu chí văn hóa khi có từ 70% số thôn trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa" liên tục từ 05 năm trở lên.

          Năm 2018, xã Dân Lực đạt tiêu chí văn hoá khi có từ 8/8 thôn trở lên đạt chuẩn "Thôn văn hoá" trong 3 năm liền (năm 2016 - 2018).

          Hằng năm, UBND cấp huyện chỉ đạo việc đánh giá danh hiệu "Thôn văn hóa" và quyết định công nhận thôn đạt danh hiệu "Thôn Văn hóa"; công bố và báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh danh sách các thôn trên địa bàn được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa" để làm cơ sở cho việc xét, công nhận đạt chuẩn tiêu chí văn hóa.

          Để cùng địa phương thực hiện tiêu chí này, nhân dân phải tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với phong trào"chung sức xây dựng nông thôn mới" , bao gồm các nội dung thi đua: sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền", "nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "gia đình, dòng họ hiếu học" ...Các gia đình thường xuyên nhắc nhở các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận; đoàn kết tương trợ trong cộng đồng; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương. Từ đó, các giá trị văn hóa truyền thống được đề cao phát huy, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng gia đình văn hóa trong xây dựng nông thôn mới là sự vun bồi cho những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi gợi được tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân. Đây là một quá trình lâu dài, xuất phát từ nhận thức cá nhân đồng thời với việc quan tâm của các ngành, đoàn thể, hướng đến lợi ích của từng gia đình gắn với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Sự quyết tâm, đồng thuận ấy sẽ giúp phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Câu 20: Thế nào là xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm

          Trả lời: Xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm khi đạt được 8 yêu cầu:

1. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt từ 60% trở lên;

2. 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

3. Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường;

4. Nghĩa trang có quy hoạch và quản lý theo quy hoạch.

5. Chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn, nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường.

6.- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định, đạt từ 85% trở lên.

7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt từ 70% trở lên.

8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP, đạt 100%.

Đối với xã Dân Lực đến  nay số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh là: 1920/1920 hộ đạt 100 %. Trong đó số hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia là 1531/1920 hộ đạt 80,0%.

- Các cơ sở Sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.

- Xã không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Hiện nay xã có 8 Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch và hoạt động theo quy định chung của địa phương.

- Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Trong năm 2019 xã đã tổ chức thành công hoạt động thu gom rác thải tại khu dân cư, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Xã tiếp tục chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, rác thải; tăng cường các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh thì đều có quy mô nhỏ gần như không có gây ô nhiễm môi trường.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 1588/1920 hộ đạt tỷ lệ 82,7%; Tỷ lệ hộ có nhà tắm hợp vệ sinh 1588/1920 hộ đạt tỷ lệ 82,7%; Tỷ lệ hộ có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 1841/1920 hộ đạt tỷ lệ 95,8%.

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường là 865/1081 hộ chăn nuôi đạt tỷ lệ 80,0%.

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP, đạt 100%.

 

Câu 21: Nhân dân cần làm gì để thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải tại nhà:

          Trả lời: Rác thải trong sinh hoạt có 2 loại: rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ.

          - Rác thải hữu cơ: là những rác thải có nguồn gốc từ sinh vật, chúng nhanh phân hủy trong môi trường như cây cỏ, thức ăn thừa, xác động thực vật...

          - Rác thải vô cơ: là những rác thải không thể phân hủy hoặc khó phân hủy trong môi trường như: giấy, vỏ nhựa, thủy tinh, kim loại, cát, sạn...

          Để thu gom, xử lý tốt rác thải tại nhà, mỗi gia đình cần phải có 2 giỏ đựng rác khác màu, một giỏ đựng rác thải hữu cơ và một giỏ đựng rác thải vô cơ.

          Vì chất thải hữu cơ mau phân hủy, gây hôi thối nên hàng ngày phải đưa giỏ đựng rác thải hữu cơ cho vào thùng rác công cộng. Một số khu vực không có nơi thu gom rác thải thì gia đình đào hố chôn tại chỗ trong vườn nhà. Hố chôn phải có nắp đậy kín để nước không chảy vào, mùi hôi không bay ra. Rác thải trong hố chôn sau thời gian sẽ phân hủy hoàn toàn, sử dụng làm phân bón hữu cơ rất tốt cho cây trồng, tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

          Đối với giỏ đựng rác thải vô cơ, khi rác đầy giỏ thì bà con có thể phân làm 2 loại: các loại giấy, nhựa, kim loại...dùng để bán phế liệu, các loại còn lại như thủy tinh, đá sạn... cho vào thùng rác công cộng hoặc những nơi thu gom rác trong vùng.

          Xã hội càng phát triển, lượng rác thải càng nhiều, là mối đe dọa thực sự đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy việc thu gom, xử lý rác thải tại gia đình, nơi sản xuất là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quyết định nhằm bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và cũng chính là góp phần cùng địa phương đạt chuẩn về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Câu 22: Thế nào là xã đạt chuẩn về tiêu chí Quốc phòng và An ninh trong xây dựng nông thôn mới

          Trả lời: Xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh khi đạt 02 chỉ tiêu sau:

1.  Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng;

2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, xã hội và đảm bảo bình yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước;

  Kết quả thực hiện tiêu chí của xã Dân Lực đên nay:

- Lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng;

- Không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép, gây rối an ninh trật tự.

- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Có 8/8 thôn được công nhận tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự:

- Hàng năm Công an xã đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến. Lực lượng Công an xã được xây dựng, củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và hướng dẫn của ngành.

- Hàng năm Đảng ủy có Nghị quyết, UBND có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM, 19 tiêu chí đều có mối quan hệ khắng khít và tác động qua lại lẫn nhau. Để đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới cần có sự đồng lòng, vào cuộc của nhân dân và của cả hệ thống chính trị; trong đó nhân dân là nòng cốt, là chủ thể có vai trò quyết định. Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Lực quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới vào quý III năm 2019,