Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 23/03/2020 14:53:26

 ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ DÂN LỰC                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    
  
   


                     Số:  21/KH-UBND         Dân Lực, ngày  16 tháng 3 năm 2020
 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022

 
 

 

 

          Căn cứ Điều 6 Điều 8, Điều 9, Điều 16, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn;

          Căn cứ  Thông tư số 04/2012/ TT - BNV ngày 31/8/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn tổ về chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

          Căn cứ văn bản số 01/VBHN - BNV ngày 16/4/2019 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị Quyết số 232//2019/ NQ - HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh hóa; Hướng dẫn số 381/HD - UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc bộ trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

Thực hiện Nghị quyết tháng 3/2020 của BCH Đảng bộ xã Dân Lực về việc tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022;

          Để cuộc bầu cử Trưởng thôn trong toàn xã được tiến hành dân chủ, đúng Pháp luật. UBND xã Dân Lực xây dựng kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:

I. THỜI GIAN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ  2020- 2022

         

          * Từ ngày 16/3/2020 đến ngày17/3/2020. UBND xã ban hành Quyết định công bố ngày bầu Trưởng thôn. Phối hợp với ban thường trực UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

          * Từ ngày 20/ 3/ 2020 đến ngày 22/3 /2020 Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức hội nghị ban công tác, dự kiến danh sách người ra ứng cử Trưởng thôn, báo cáo với chi ủy, chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử từ 1- 2 người

* Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 25 /3/2020 Ban công tác mặt trận thôn lập danh sách đề nghị thành lập tổ bầu cử t 5- 7 người; gồm tổ trưởng là trưởng ban công tác Mặt trận thôn, thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và đại diện cử tri thôn, báo cáo về UBND xã (Qua văn phòng UBND xã).

          * Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 28/3/2020 Chủ tịch UBND xã ra Quyết định thành lập tổ bầu cử, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử, Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn.

          II. TỔ CHỨC BẦU CỬ:

          Các vấn đề liên quan đến tổ chức bầu Trưởng thôn như phiếu bầu, khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu, xác định phiếu hợp lệ, không hợp lệ, báo cáo tình hình trong ngày bầu cử Thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP- UBMTTQVN ngày 17/4/2008 ( Có hướng dẫn kèm theo)

          III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN.

          * Ban văn hóa thông tin xã, đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền ngày bầu cử Trưởng thôn sâu rộng trong nhân dân.

          * Thời gian tuyên truyền:

          Công tác tuyên truyền được bắt đầu sau khi Quyết dịnh công bố ngày bầu cử Trưởng thôn đến ngày 05/4/2020.

          IV. CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ

          Giao cho Ban công an xã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể công tác trật tự, an ninh, đảm bảo cho cuộc bầu Trưởng thôn trong toàn xã diễn ra an toàn./.

 

Nơi nhận:                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

-  Đảng uỷ- HĐND( B/c);

-  UBMTTQ xã (P/h);                                                                           (Đã ký)

- Trưởng ban công tác MTTQ(P/h);

- Đài TT (tuyên truyền);

- Lưu: VP UBND.                                                                                                Hoàng Văn Tú

                                                                                                    

                                               

                                                                                                                                                                       

 

 

Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đăng lúc: 23/03/2020 14:53:26 (GMT+7)

 ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ DÂN LỰC                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

    
  
   


                     Số:  21/KH-UBND         Dân Lực, ngày  16 tháng 3 năm 2020
 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022

 
 

 

 

          Căn cứ Điều 6 Điều 8, Điều 9, Điều 16, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn;

          Căn cứ  Thông tư số 04/2012/ TT - BNV ngày 31/8/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn tổ về chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

          Căn cứ văn bản số 01/VBHN - BNV ngày 16/4/2019 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị Quyết số 232//2019/ NQ - HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh hóa; Hướng dẫn số 381/HD - UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc bộ trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

Thực hiện Nghị quyết tháng 3/2020 của BCH Đảng bộ xã Dân Lực về việc tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022;

          Để cuộc bầu cử Trưởng thôn trong toàn xã được tiến hành dân chủ, đúng Pháp luật. UBND xã Dân Lực xây dựng kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:

I. THỜI GIAN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ  2020- 2022

         

          * Từ ngày 16/3/2020 đến ngày17/3/2020. UBND xã ban hành Quyết định công bố ngày bầu Trưởng thôn. Phối hợp với ban thường trực UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

          * Từ ngày 20/ 3/ 2020 đến ngày 22/3 /2020 Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức hội nghị ban công tác, dự kiến danh sách người ra ứng cử Trưởng thôn, báo cáo với chi ủy, chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử từ 1- 2 người

* Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 25 /3/2020 Ban công tác mặt trận thôn lập danh sách đề nghị thành lập tổ bầu cử t 5- 7 người; gồm tổ trưởng là trưởng ban công tác Mặt trận thôn, thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và đại diện cử tri thôn, báo cáo về UBND xã (Qua văn phòng UBND xã).

          * Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 28/3/2020 Chủ tịch UBND xã ra Quyết định thành lập tổ bầu cử, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử, Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn.

          II. TỔ CHỨC BẦU CỬ:

          Các vấn đề liên quan đến tổ chức bầu Trưởng thôn như phiếu bầu, khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu, xác định phiếu hợp lệ, không hợp lệ, báo cáo tình hình trong ngày bầu cử Thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP- UBMTTQVN ngày 17/4/2008 ( Có hướng dẫn kèm theo)

          III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN.

          * Ban văn hóa thông tin xã, đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền ngày bầu cử Trưởng thôn sâu rộng trong nhân dân.

          * Thời gian tuyên truyền:

          Công tác tuyên truyền được bắt đầu sau khi Quyết dịnh công bố ngày bầu cử Trưởng thôn đến ngày 05/4/2020.

          IV. CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ

          Giao cho Ban công an xã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể công tác trật tự, an ninh, đảm bảo cho cuộc bầu Trưởng thôn trong toàn xã diễn ra an toàn./.

 

Nơi nhận:                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

-  Đảng uỷ- HĐND( B/c);

-  UBMTTQ xã (P/h);                                                                           (Đã ký)

- Trưởng ban công tác MTTQ(P/h);

- Đài TT (tuyên truyền);

- Lưu: VP UBND.                                                                                                Hoàng Văn Tú