Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 98/4/2022 về việc hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dung tiền mặt ở các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 15/09/2023 23:25:57

 

Thực hiện Quyết định số số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, giai đoạn 2021-2025.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch về y tế, giáo dục, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, công khai, minh bạch, thuận tiện.
- Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong chuyển đổi số và các giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Phân công cụ thể các nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 2
- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
II. MỤC TIÊU
- Các trường học, cơ sở giáo dục tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, đào tạo thế hệ công dân số, thanh toán số. - Các bệnh viện, cơ sở y tế đẩy mạnh sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ của người dân.
- Đến hết năm 2022:
+ 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số.
+ 100% trường học, cơ sở giáo dục và 100% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác.
+ Số lượng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, trong các bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh đạt trên 50%.
III. NHIỆM VỤ
1. Hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục:
1.1. Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học, cơ sở giáo dục:
- Các trường học, cơ sở giáo dục lựa chọn, ứng dụng các giải pháp, nền tảng số phù hợp, hiệu quả phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và học, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục, đào tạo.
- Ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tăng cường kết nối liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh qua các ứng dụng, nền tảng số.
- Triển khai áp dụng nền tảng dạy, học, thi trực tuyến tại các cấp học, hình thành, phát triển giáo dục số.
1.2. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục:
- 100% các trường học, cơ sở giáo dục phải triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán học phí, phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
- Các trường học, cơ sở giáo dục bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí, phí, lệ phí và các dịch vụ theo quy định.
2. Hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các bệnh viện, cơ sở y tế:
2.1. Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong bệnh viện, cơ sở y tế:
- Các bệnh viện, cơ sở y tế đẩy mạnh việc lựa chọn, ứng dụng các nền tảng số phù hợp, hiệu quả để phục vụ triển khai công tác chuyển đổi số y tế, đảm bảo người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao kịp thời, tiện lợi và an toàn.
- Các bệnh viện, cơ sở y tế tăng cường sử dụng các nền tảng số y tế, như: nền tảng số quản lý bệnh viện, cơ sở y tế; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; nền tảng quản lý đơn thuốc điện tử; nền tảng quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân; nền tảng quản lý tiêm chủng; nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến; các công cụ hỗ trợ khám chữa bệnh và nghiệp vụ y tế.
- Hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám, chữa bệnh; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, hình thành các bệnh viện thông minh.
- Đảm bảo hạ tầng, lưu trữ, đường truyền, kết nối mạng và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản trị và hoạt động nghiệp vụ về y tế.
2.2. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong bệnh viện, cơ sở y tế: - 100% các bệnh viện, cơ sở y tế phải triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. - Các bệnh viện, cơ sở y tế bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.
3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế: - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế đến mọi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.
- Tổ chức đánh giá, khen thưởng, vinh danh các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt thiết thực, hiệu quả.
4. Công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục:
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng số, sử dụng các nền tảng số giáo dục, lập tài khoản thanh toán và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đội ngũ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh trên địa bàn tỉnh. - Tổ chức hội thảo, hướng dẫn về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, kỹ năng số trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.
5. Công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong bệnh viện, cơ sở y tế:
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng số, sử dụng các nền tảng số y tế, lập tài khoản thanh toán và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đội ngũ quản lý, y bác sĩ, người lao động trong các bệnh viện, cơ sở y tế và người dân trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các hội thảo, hướng dẫn về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, dịch vụ y tế điện tử, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong bệnh viện, cơ sở y tế.
6. Bảo đảm an toàn, bảo mật trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt:
- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong hoạt động chuyển đổi số, thanh toán điện tử.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức để phòng, tránh các hành vi lừa đảo, nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
5 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch; chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành.
- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại mục 1, mục 3, mục 4, phần III của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch (qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp). Thời gian báo cáo: báo cáo 6 tháng trước ngày 30/6; báo cáo năm trước ngày 20/12. - Thời gian thực hiện: Năm 2022.
2. Sở Y tế:
- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch; chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành. - Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại mục 2, mục 3, mục 5, phần III của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch (qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp). Thời gian báo cáo: báo cáo 6 tháng trước ngày 30/6; báo cáo năm trước ngày 20/12.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
3. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ tại mục 6, phần III của Kế hoạch.
- Tổng hợp báo cáo kết quả của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa:
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả; tăng cường kết nối liên thông, tích hợp với các hệ thống khác để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn, cung ứng, triển khai các giải pháp đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt cho các cơ sở giáo dục, trường học và các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
. 5. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 6 - Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch trên địa bàn; chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại các trường học, cơ sở y tế theo phân cấp.
- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của người dân.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
6. Báo Thanh Hóa, Đài Phát tranh và Truyền hình tỉnh:
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của người dân.
- Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Kế hoạch.
7. Các doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ thông tin: Đảm bảo hạ tầng số, an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ công tác chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 98/4/2022 về việc hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dung tiền mặt ở các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 15/09/2023 23:25:57 (GMT+7)

 

Thực hiện Quyết định số số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, giai đoạn 2021-2025.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch về y tế, giáo dục, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, công khai, minh bạch, thuận tiện.
- Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong chuyển đổi số và các giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Phân công cụ thể các nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 2
- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
II. MỤC TIÊU
- Các trường học, cơ sở giáo dục tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, đào tạo thế hệ công dân số, thanh toán số. - Các bệnh viện, cơ sở y tế đẩy mạnh sử dụng nền tảng số, thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường y tế số văn minh, thuận lợi, an toàn, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ của người dân.
- Đến hết năm 2022:
+ 50% trường học, cơ sở giáo dục và 50% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số.
+ 100% trường học, cơ sở giáo dục và 100% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác.
+ Số lượng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, trong các bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh đạt trên 50%.
III. NHIỆM VỤ
1. Hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục:
1.1. Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học, cơ sở giáo dục:
- Các trường học, cơ sở giáo dục lựa chọn, ứng dụng các giải pháp, nền tảng số phù hợp, hiệu quả phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và học, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục, đào tạo.
- Ứng dụng công nghệ số, nền tảng số trong quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tăng cường kết nối liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh qua các ứng dụng, nền tảng số.
- Triển khai áp dụng nền tảng dạy, học, thi trực tuyến tại các cấp học, hình thành, phát triển giáo dục số.
1.2. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục:
- 100% các trường học, cơ sở giáo dục phải triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán học phí, phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
- Các trường học, cơ sở giáo dục bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí, phí, lệ phí và các dịch vụ theo quy định.
2. Hỗ trợ chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các bệnh viện, cơ sở y tế:
2.1. Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong bệnh viện, cơ sở y tế:
- Các bệnh viện, cơ sở y tế đẩy mạnh việc lựa chọn, ứng dụng các nền tảng số phù hợp, hiệu quả để phục vụ triển khai công tác chuyển đổi số y tế, đảm bảo người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao kịp thời, tiện lợi và an toàn.
- Các bệnh viện, cơ sở y tế tăng cường sử dụng các nền tảng số y tế, như: nền tảng số quản lý bệnh viện, cơ sở y tế; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; nền tảng quản lý đơn thuốc điện tử; nền tảng quản lý hồ sơ sức khoẻ cá nhân; nền tảng quản lý tiêm chủng; nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến; các công cụ hỗ trợ khám chữa bệnh và nghiệp vụ y tế.
- Hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám, chữa bệnh; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, hình thành các bệnh viện thông minh.
- Đảm bảo hạ tầng, lưu trữ, đường truyền, kết nối mạng và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong quản trị và hoạt động nghiệp vụ về y tế.
2.2. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong bệnh viện, cơ sở y tế: - 100% các bệnh viện, cơ sở y tế phải triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. - Các bệnh viện, cơ sở y tế bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.
3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế: - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện, cơ sở y tế đến mọi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.
- Tổ chức đánh giá, khen thưởng, vinh danh các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt thiết thực, hiệu quả.
4. Công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục:
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng số, sử dụng các nền tảng số giáo dục, lập tài khoản thanh toán và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đội ngũ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh trên địa bàn tỉnh. - Tổ chức hội thảo, hướng dẫn về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, kỹ năng số trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.
5. Công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong bệnh viện, cơ sở y tế:
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng số, sử dụng các nền tảng số y tế, lập tài khoản thanh toán và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đội ngũ quản lý, y bác sĩ, người lao động trong các bệnh viện, cơ sở y tế và người dân trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các hội thảo, hướng dẫn về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, dịch vụ y tế điện tử, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong bệnh viện, cơ sở y tế.
6. Bảo đảm an toàn, bảo mật trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt:
- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong hoạt động chuyển đổi số, thanh toán điện tử.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức để phòng, tránh các hành vi lừa đảo, nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật trong sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
5 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch; chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành.
- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại mục 1, mục 3, mục 4, phần III của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch (qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp). Thời gian báo cáo: báo cáo 6 tháng trước ngày 30/6; báo cáo năm trước ngày 20/12. - Thời gian thực hiện: Năm 2022.
2. Sở Y tế:
- Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch; chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành. - Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại mục 2, mục 3, mục 5, phần III của Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch (qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp). Thời gian báo cáo: báo cáo 6 tháng trước ngày 30/6; báo cáo năm trước ngày 20/12.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
3. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ tại mục 6, phần III của Kế hoạch.
- Tổng hợp báo cáo kết quả của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa:
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả; tăng cường kết nối liên thông, tích hợp với các hệ thống khác để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị liên quan hướng dẫn, cung ứng, triển khai các giải pháp đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt cho các cơ sở giáo dục, trường học và các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
. 5. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 6 - Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch trên địa bàn; chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại các trường học, cơ sở y tế theo phân cấp.
- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của người dân.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
6. Báo Thanh Hóa, Đài Phát tranh và Truyền hình tỉnh:
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế tạo sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng của người dân.
- Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Kế hoạch.
7. Các doanh nghiệp Viễn thông, Công nghệ thông tin: Đảm bảo hạ tầng số, an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ công tác chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.