Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.

Ngày 19/03/2020 14:04:39


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ DÂN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Số: 62 /UBND                                       Dân Lực, ngày 19 tháng 3 năm 2020

      Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện

      phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.

 

                                  Kính gửi: - Ông (bà) Trưởng thôn trong toàn xã;

       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;

                                             - Trưởng các đoàn thể.

 

          Thực hiện công văn số 612/UBND-VHTT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Triệu Sơn Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.

          UBND xã Dân Lực yêu cầu các ông bà trưởng thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thực hiện một số nội dung sau:

1.     Đối với việc cưới:

Hạn chế việc tổ chức lễ cưới trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp. Trong trường hợp vẫn tiến hành tổ chức lễ cưới theo kế hoạch đã định khuyến khích các gia đình tổ chức lễ cưới một cách gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự ở mức thấp nhất, khuyến khích dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời; không mời khách tỉnh ngoài, huyện ngoài (vì chưa nắm được thông tin về nguy cơ nhiễm bệnh của khách).

Giảm tối đa các bước, thủ tục, thời gian tổ chức lễ cưới; hạn chế tối đa việc tổ chức ăn uống đông người, dài ngày.

Có các các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của cơ quan Y tế tại lễ cưới như: Khử trùng, tiêu độc, vệ sinh môi trường quanh khu vực tổ chức lễ cưới; thường xuyên lau rửa bàn ghế, vật dụng phục vụ lễ cưới bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn xịt họng...và các vật dụng cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phục vụ vệ sinh cá nhân cho người nhà và khách dự lễ cưới.

Trong trường hợp người tham dự lễ cưới có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid -19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày, gia đình tổ chức lễ cưới phải có trách nhiệm khai báo cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú biết thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế.

2.     Đối với việc tang:

Khi gia đình có lễ tang cần thực hiện các nghi thức lễ tang cho người quá cố một cách gọn nhẹ; hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian lễ tang; có hình thức thông báo phù hợp với người thân, bạn bè về hình thức đón tiếp khách phúng viếng, hạn chế tới mức thấp nhất việc tập trung đông người tại gia chủ, khu vực diễn ra tang lễ. Có các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 phù họp, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện khai báo với cơ quan y tế, chính quyền địa phương đối với trường hợp khách đến viếng đám tang có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid -19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời điểm hiện nay là việc làm hết sức cần thiết, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần và có các   biện pháp phòng dịch Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế một cách có hiệu quả, góp phần hạn chế tốt nhất nguy cơ dịch bệnh Covid -19 bùng phát và lây lan.

          Để công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn xã đạt hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế  lây lan, bùng phát dịch. UBND xã Dân Lực yêu cầu trưởng thôn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trưởng đoàn thể thông báo đến nhân dân, hội viên, nhân viên của đơn vị mình biết và nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

     Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- Như K/g (T/h);         

- Lưu: VP UBND xã.                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                           Hoàng Văn Tú

 

 

Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.

Đăng lúc: 19/03/2020 14:04:39 (GMT+7)


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ DÂN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   Số: 62 /UBND                                       Dân Lực, ngày 19 tháng 3 năm 2020

      Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện

      phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.

 

                                  Kính gửi: - Ông (bà) Trưởng thôn trong toàn xã;

       - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;

                                             - Trưởng các đoàn thể.

 

          Thực hiện công văn số 612/UBND-VHTT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Triệu Sơn Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.

          UBND xã Dân Lực yêu cầu các ông bà trưởng thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thực hiện một số nội dung sau:

1.     Đối với việc cưới:

Hạn chế việc tổ chức lễ cưới trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp. Trong trường hợp vẫn tiến hành tổ chức lễ cưới theo kế hoạch đã định khuyến khích các gia đình tổ chức lễ cưới một cách gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự ở mức thấp nhất, khuyến khích dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời; không mời khách tỉnh ngoài, huyện ngoài (vì chưa nắm được thông tin về nguy cơ nhiễm bệnh của khách).

Giảm tối đa các bước, thủ tục, thời gian tổ chức lễ cưới; hạn chế tối đa việc tổ chức ăn uống đông người, dài ngày.

Có các các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của cơ quan Y tế tại lễ cưới như: Khử trùng, tiêu độc, vệ sinh môi trường quanh khu vực tổ chức lễ cưới; thường xuyên lau rửa bàn ghế, vật dụng phục vụ lễ cưới bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn xịt họng...và các vật dụng cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phục vụ vệ sinh cá nhân cho người nhà và khách dự lễ cưới.

Trong trường hợp người tham dự lễ cưới có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid -19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày, gia đình tổ chức lễ cưới phải có trách nhiệm khai báo cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú biết thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế.

2.     Đối với việc tang:

Khi gia đình có lễ tang cần thực hiện các nghi thức lễ tang cho người quá cố một cách gọn nhẹ; hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian lễ tang; có hình thức thông báo phù hợp với người thân, bạn bè về hình thức đón tiếp khách phúng viếng, hạn chế tới mức thấp nhất việc tập trung đông người tại gia chủ, khu vực diễn ra tang lễ. Có các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 phù họp, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện khai báo với cơ quan y tế, chính quyền địa phương đối với trường hợp khách đến viếng đám tang có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid -19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời điểm hiện nay là việc làm hết sức cần thiết, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần và có các   biện pháp phòng dịch Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế một cách có hiệu quả, góp phần hạn chế tốt nhất nguy cơ dịch bệnh Covid -19 bùng phát và lây lan.

          Để công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn xã đạt hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế  lây lan, bùng phát dịch. UBND xã Dân Lực yêu cầu trưởng thôn, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trưởng đoàn thể thông báo đến nhân dân, hội viên, nhân viên của đơn vị mình biết và nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

     Nơi nhận:                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- Như K/g (T/h);         

- Lưu: VP UBND xã.                                                                  (Đã ký)

 

                                                                                           Hoàng Văn Tú