Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Thông báo số 47-UBND ngày 04/4/2020Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-2019

Ngày 06/04/2020 08:47:28

  BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ DÂN LỰC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  47 /TB - UBND                 Dân Lực, ngày  04  tháng  4  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-2019 gây ra

 
 

 


Kính gửi:     - Các ông, bà trưởng thôn;

 

Thực hiện chỉ thị 10/CT-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 28/3/2020 về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịc covid19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong Chỉ thị có nội dung yêu cầu dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng.

Đài truyền thanh xã Dân Lực cũng đã liên tục thông báo Công văn số 798/UBND  huyện Triệu Sơn ngày 31/3//2020 về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 của CT UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng trong đó  có yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; thôn bản, khu phố cách ly với thôn bản, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh”.

Hiện nay người dân trên địa bàn xã đã chấp hành rất nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên qua kiểm tra vẫn còn một số người dân trên địa bàn của xã  tổ chức đánh bóng chuyền hơi tại các thôn như thôn Thị Tứ, thôn Thiện Chính, thôn Xuân Tiên, thôn Đô Trang…..

Để thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Dân Lực. UBND xã yêu cầu người dân không tụ tập đánh bóng chuyền hơi, các hoạt động thể dục - thể thao nơi công cộng từ 2 người trở lên cho đến khi có thông báo mới.

          Nhận được thông báo này yêu cầu các ông (bà) trưởng thôn, nhân dân trong toàn xã nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Như: k/g (T/hiện);

- Lưu VP UBND xã.

                                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                                                             Hoàng Văn Tú

 

 

Thông báo số 47-UBND ngày 04/4/2020Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-2019

Đăng lúc: 06/04/2020 08:47:28 (GMT+7)

  BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ DÂN LỰC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  47 /TB - UBND                 Dân Lực, ngày  04  tháng  4  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-2019 gây ra

 
 

 


Kính gửi:     - Các ông, bà trưởng thôn;

 

Thực hiện chỉ thị 10/CT-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 28/3/2020 về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịc covid19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong Chỉ thị có nội dung yêu cầu dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng.

Đài truyền thanh xã Dân Lực cũng đã liên tục thông báo Công văn số 798/UBND  huyện Triệu Sơn ngày 31/3//2020 về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 của CT UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng trong đó  có yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình; thôn bản, khu phố cách ly với thôn bản, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh”.

Hiện nay người dân trên địa bàn xã đã chấp hành rất nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên qua kiểm tra vẫn còn một số người dân trên địa bàn của xã  tổ chức đánh bóng chuyền hơi tại các thôn như thôn Thị Tứ, thôn Thiện Chính, thôn Xuân Tiên, thôn Đô Trang…..

Để thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Dân Lực. UBND xã yêu cầu người dân không tụ tập đánh bóng chuyền hơi, các hoạt động thể dục - thể thao nơi công cộng từ 2 người trở lên cho đến khi có thông báo mới.

          Nhận được thông báo này yêu cầu các ông (bà) trưởng thôn, nhân dân trong toàn xã nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Như: k/g (T/hiện);

- Lưu VP UBND xã.

                                                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                                                             Hoàng Văn Tú