Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
368609

Thông báo số 36/TB-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID- 2019 tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn xã Dân Lực

Ngày 23/03/2020 14:28:12

 UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ DÂN LỰC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  36/TB - UBND                 Dân Lực, ngày 17  tháng  03  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID- 2019

 tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn xã Dân Lực

 
 

 


Kính gửi:     Các ông (bà) Các cơ sở lưu trú Nhà nghỉ; nhà hàng Karaoke, các điểm kinh doanh Internet, cơ sở tôn giáo.

 

          Thực hiện Công văn khẩn số 566/UBND-YT ngày 13/3/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID- 2019 trong tình hình mới; Quyết định số 879/QĐ/BYT ngày 12/3/2020 Quyết định của Bộ y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID- 2019.

          Công văn số 598/UBND- VHTT ngày 16/3/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tăng cường phòng, chống COVID -19 tại các khu du lịch, di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh, các cở sở tôn giáo, tín ngưỡng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

 UBND xã Dân Lực yêu cầu các ông (bà) thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Các cơ sở lưu trú (nhà nghỉ) dừng đón khách lưu trú là người nước ngoài, khách đến từ vùng có dịch. Yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú nắm đầy đủ thông tin cá nhân của khách nghỉ ( tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, tình trạng sức khỏe hiện tại, nơi đi, dự kiến nơi đến tiếp theo) và yêu cầu khách khai báo đầy đủ các nội dung của Tờ khai y tế theo mẫu quy định. Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và đo thân nhiệt của khách nghỉ trước khi cho vào lưu trú, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần báo ngay cho y tế xã. Hàng ngày phải báo cáo thông tin khách nghỉ ( Số lượng, thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe) của khách hiện đang lưu trú tại cơ sở với BCĐ phòng, chống dịch cấp xã theo số điện thoại 0378757808 hoặc 0946049616.

2. Trạm y tế xã chịu trách nhiệm hướng dẫn cách phòng, chống dịch và cung cấp mẫu tờ khai y tế cho các cơ sở lưu trú.

3. Thành viên BCĐ phòng chống dịch tăng cường công tác chỉ đạo giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thôn được phân công thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo về thường trực BCĐ xã (số điện thoại 0915739664- 0378757808- 0946049616) khi có diễn biến đột xuất trong quá trình thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên thực hiện;

- Thành viên BCĐ xã;                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VP UBND xã.

 

                                                                                    Hoàng Văn Tú

Thông báo số 36/TB-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID- 2019 tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn xã Dân Lực

Đăng lúc: 23/03/2020 14:28:12 (GMT+7)

 UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ DÂN LỰC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  36/TB - UBND                 Dân Lực, ngày 17  tháng  03  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID- 2019

 tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn xã Dân Lực

 
 

 


Kính gửi:     Các ông (bà) Các cơ sở lưu trú Nhà nghỉ; nhà hàng Karaoke, các điểm kinh doanh Internet, cơ sở tôn giáo.

 

          Thực hiện Công văn khẩn số 566/UBND-YT ngày 13/3/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID- 2019 trong tình hình mới; Quyết định số 879/QĐ/BYT ngày 12/3/2020 Quyết định của Bộ y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID- 2019.

          Công văn số 598/UBND- VHTT ngày 16/3/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tăng cường phòng, chống COVID -19 tại các khu du lịch, di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh, các cở sở tôn giáo, tín ngưỡng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

 UBND xã Dân Lực yêu cầu các ông (bà) thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Các cơ sở lưu trú (nhà nghỉ) dừng đón khách lưu trú là người nước ngoài, khách đến từ vùng có dịch. Yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú nắm đầy đủ thông tin cá nhân của khách nghỉ ( tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, tình trạng sức khỏe hiện tại, nơi đi, dự kiến nơi đến tiếp theo) và yêu cầu khách khai báo đầy đủ các nội dung của Tờ khai y tế theo mẫu quy định. Có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và đo thân nhiệt của khách nghỉ trước khi cho vào lưu trú, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần báo ngay cho y tế xã. Hàng ngày phải báo cáo thông tin khách nghỉ ( Số lượng, thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe) của khách hiện đang lưu trú tại cơ sở với BCĐ phòng, chống dịch cấp xã theo số điện thoại 0378757808 hoặc 0946049616.

2. Trạm y tế xã chịu trách nhiệm hướng dẫn cách phòng, chống dịch và cung cấp mẫu tờ khai y tế cho các cơ sở lưu trú.

3. Thành viên BCĐ phòng chống dịch tăng cường công tác chỉ đạo giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thôn được phân công thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo về thường trực BCĐ xã (số điện thoại 0915739664- 0378757808- 0946049616) khi có diễn biến đột xuất trong quá trình thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên thực hiện;

- Thành viên BCĐ xã;                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VP UBND xã.

 

                                                                                    Hoàng Văn Tú