Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
65
Hôm qua:
228
Tuần này:
1317
Tháng này:
5746
Tất cả:
235709

KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 06/04/2021 23:23:18

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

    XÃ DÂN  LỰC

 

Số:        /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Dân Lực, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

 Thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 197/STTTT ngày 02/2/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND Huyện Triệu Sơn về thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi trong toàn dân hướng tới Cuộc bầu cử, UBND xã Dân  Lực ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích.

1. Làm cho Nhân dân trong toàn xã thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia Cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

2. Thông tin, tuyên truyền cho cử tri trong xã nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 3. Thông tin cho Nhân dân trong xã hiểu rõ các quy định của Pháp luật về vận động bầu cử; thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử trên các phương tiện thông tin của xã.

 4. Phê phán và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để làm mất dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

  2. Yêu cầu

 Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của Cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp Nhân dân trong xã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nôi dung tuyên truyền

 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước; phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.

 - Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013; Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử và những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước.

 - Tuyên truyền việc tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là Chỉ thị số 45- CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các văn bản của cấp trên và của địa phương.

 - Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.

 - Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Hình thức tuyên truyền

 - Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua hình ảnh, tờ rơi, trang thông tin điện tử của xã, các bản tin, thông tin nội bộ của xã.

 - Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã; tuyên truyền cổ động trực quan.

- Thông tin tuyên truyền thông qua các Hội nghị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội thi, hội diễn, tuyên truyền lưu động…

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

 1. Đợt 1 (Từ ngày 20/02/2021 đến 15/3/2021)

 Tập trung tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan.

 2. Đợt 2 (Từ 16/3/2021 đến 23/5/2021)

 - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.

- 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021) đài truyền thanh  xã bố trí khung giờ và thời lượng hợp lý, tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất.

- Cao điểm trong ngày bầu cử 23/5/2021 tập trung thông tin, phản ánh về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở địa phương, dư luận của Nhân dân trong xã đối với Ngày bầu cử.

3. Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021)

- Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ban Văn hóa, Thông tin.

- Triển khai các hình thức thông tin tuyên truyền bằng trực quan, pano, appich, tờ rơi, băng zôn, cờ…. phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Triển khai công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thôn.

 - Viết tin, bài và thường xuyên duy trì tuyên truyền về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết trên hệ thống truyền thanh xã; đăng tải toàn văn Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử của xã.

2. Bưu điện xã.

- Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Bầu cử. Bảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, công điện, công văn liên quan đến công tác bầu cử.

- Phối hợp với xã, cấp trên phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng bưu chính để vận chuyển, phát tán các nội dung thông tin phản động, trái pháp luật.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo xã, ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã

 - Đề nghị Ban Tuyên giáo xã định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong công tác định hướng tuyên truyền cần lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền với các nội dung, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để các bộ phận liên quan triển khai đạt hiệu quả cao.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể của xã chỉ đạo các thôn tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và toàn dân về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của xã. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các giải pháp điều chỉnh thích hợp./.

 

Nơi nhận:

-  ĐU- TTHĐND -UBND xã (B/c);

-            - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã(P/h);

- Bưu điện xã, các bộ phận liên quan(T/h);

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Ngọc Quang

 

 

KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 06/04/2021 23:23:18 (GMT+7)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

    XÃ DÂN  LỰC

 

Số:        /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Dân Lực, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

 Thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 197/STTTT ngày 02/2/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND Huyện Triệu Sơn về thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tạo bầu không khí sôi nổi và phấn khởi trong toàn dân hướng tới Cuộc bầu cử, UBND xã Dân  Lực ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích.

1. Làm cho Nhân dân trong toàn xã thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia Cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

2. Thông tin, tuyên truyền cho cử tri trong xã nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 3. Thông tin cho Nhân dân trong xã hiểu rõ các quy định của Pháp luật về vận động bầu cử; thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử trên các phương tiện thông tin của xã.

 4. Phê phán và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để làm mất dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch.

  2. Yêu cầu

 Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của Cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp Nhân dân trong xã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nôi dung tuyên truyền

 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước; phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.

 - Tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013; Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015; vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử và những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước.

 - Tuyên truyền việc tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là Chỉ thị số 45- CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, các văn bản của cấp trên và của địa phương.

 - Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.

 - Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Hình thức tuyên truyền

 - Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua hình ảnh, tờ rơi, trang thông tin điện tử của xã, các bản tin, thông tin nội bộ của xã.

 - Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã; tuyên truyền cổ động trực quan.

- Thông tin tuyên truyền thông qua các Hội nghị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội thi, hội diễn, tuyên truyền lưu động…

III. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

 1. Đợt 1 (Từ ngày 20/02/2021 đến 15/3/2021)

 Tập trung tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan.

 2. Đợt 2 (Từ 16/3/2021 đến 23/5/2021)

 - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.

- 15 ngày trước ngày bầu cử (23/5/2021) đài truyền thanh  xã bố trí khung giờ và thời lượng hợp lý, tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất.

- Cao điểm trong ngày bầu cử 23/5/2021 tập trung thông tin, phản ánh về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử ở địa phương, dư luận của Nhân dân trong xã đối với Ngày bầu cử.

3. Đợt 3 (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021)

- Tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ban Văn hóa, Thông tin.

- Triển khai các hình thức thông tin tuyên truyền bằng trực quan, pano, appich, tờ rơi, băng zôn, cờ…. phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Triển khai công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thôn.

 - Viết tin, bài và thường xuyên duy trì tuyên truyền về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết trên hệ thống truyền thanh xã; đăng tải toàn văn Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử của xã.

2. Bưu điện xã.

- Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Bầu cử. Bảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, công điện, công văn liên quan đến công tác bầu cử.

- Phối hợp với xã, cấp trên phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng bưu chính để vận chuyển, phát tán các nội dung thông tin phản động, trái pháp luật.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo xã, ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã

 - Đề nghị Ban Tuyên giáo xã định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong công tác định hướng tuyên truyền cần lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền với các nội dung, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để các bộ phận liên quan triển khai đạt hiệu quả cao.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể của xã chỉ đạo các thôn tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và toàn dân về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của xã. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các giải pháp điều chỉnh thích hợp./.

 

Nơi nhận:

-  ĐU- TTHĐND -UBND xã (B/c);

-            - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã(P/h);

- Bưu điện xã, các bộ phận liên quan(T/h);

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Ngọc Quang